HomeBusinessตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเฮียริ่งยกเครื่องเกณฑ์เทรด DW

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเฮียริ่งยกเครื่องเกณฑ์เทรด DW

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์ DW หวังขยายการลงทุนต่างประเทศ ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติดัชนีอ้างอิง-การเปิดเผยข้อมูล/เพิกถอนหุ้นอ้างอิง-ซิลลิ่งฟลอร์ไม่เกิน 20 เท่าของราคา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW) ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Cross Border Products) เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและเป็นประโยชน์ในการกระจายการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุนที่ต้องการมี Exposure ใน Cross Border Products โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนซื้อขาย DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DW โดยขยายขอบเขตของ DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุม DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ลงทุนในการที่จะมี Exposure กับหุ้นต่างประเทศอันเป็นลักษณะเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ ที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย DW ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศในตลาดของตน เป็นต้น

- Advertisement -

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์ของ DW มีความเหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ของ DW ทั้งในส่วนหลักเกณฑ์ของ DW ที่เป็น Cross Border Products และในส่วนอื่นของ DW ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพการซื้อขายในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิ.ย.64

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุวรรณี ตั้งวีระพงษ์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน หรือ E-mail SET-DW@set.or.th โดยประเด็นที่เปิดรับฟังความเห็น ได้แก่

I. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน Cross Border Products เพื่อสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนและซื้อขาย Cross Border Products เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ออก DW ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวความคิดที่จะขยายสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ให้ครอบคลุมถึงหุ้นต่างประเทศและขยายดัชนีอ้างอิงต่างประเทศให้กว้างมากขึ้น รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเปิดเผยข้อมูล การเพิกถอน และการซื้อขายของ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้เหมาะสมและลดอุปสรรคในการดำเนินการ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงของ DW

1.1. เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ให้ครอบคลุมถึงหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ จะมีการกำหนดให้โควตาสำหรับการออก DW ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อเสนอ เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิงของ DW เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ㆍเป็นหุ้นต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ ที่มีขนาดขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนขนาดขั้นต่ำเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ในช่วงแรก คาดว่าจะกำหนดให้เป็นหุ้นต่างประเทศที่มี Market Capitalization เฉลี่ย 3 เดือนมากกว่า 200,000 ล้านบาท (ประมาณ 1% ของ Market Capitalization ของ SET หรือเทียบเท่าหุ้นไทยอันดับที่ 20)

ㆍไม่เป็นหุ้นต่างประเทศที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ㆍกำหนดโควตาการออก DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่งประเทศ โดยเมื่อนับรวม DW ที่ออกโดยผู้ออก DW ทุกรายแล้วต้องไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นต่างประเทศนั้น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1.2. ปรับปรุงคุณสมบัติของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ให้ครอบคลุมดัชนีมากขึ้น

โดยสรุปคือเสนอให้เปลี่ยนแปลงหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าเป็นหุ้นในตลาดที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้การยอมรับ และมี Market Capitalization สูงสุด 30 อันดับแรก เปลี่ยนเป็นหุ้นในตลาดที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ให้การยอมรับ หรือ หุ้นในตลาดที่มี Market Capitalization สูงสุด 30 อันดับแรก ซึ่งจะทำให้ดัชนีที่สามารถนำมาใช้เป็นดัชนีอ้างอิงมีความครอบคลุมมากขึ้น

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการเพิกถอน DW เพื่อให้รองรับ DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ และมีความเหมาะสม

ข้อเสนอ

ㆍปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ออก DW เปิดเผยช่องทางเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศทั้งหมด (ทั้งหุ้น และดัชนี) จากเดิมที่จำกัดเฉพาะดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ

ㆍปรับปรุงเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ออก DW เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินสดที่ส่งมอบโดยไม่ชักช้า เพื่อให้มีความยืดหยุ่น แทนเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดให้เปิดเผยภายในวันที่ทราบราคา

ㆍปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอน จากเดิมที่กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิกถอน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอน หรือถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 20 วันทำการ เปลี่ยนแปลงโดยขยายให้ครอบคลุมกรณีสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นต่างประเทศถูกเพิกถอน หรือถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 20 วันทำการ

ㆍปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอน โดยให้ผู้ออก DW สามารถร้องขอเพิกถอน DW เมื่อไม่มีข้อมูลสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหุ้นต่างประเทศและดัชนีต่างประเทศ จากปัจจุบันที่กำหนดเฉพาะดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ

3. ปรับปรุงกรอบการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด (Ceiling & Floor) สำหรับ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ราคาปิดลำสุดของหุ้นต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศในการคำนวณ Ceiling & Floor ของ DW ได้ เนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของ DW อาจมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งมีเวลาปิดทำการซื้อขายแตกต่างจากเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลความเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีพบว่า ดัชนีต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ เช่น ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดญี่ปุ่น มีการเคลื่อนไหว 1 วันในกรอบ ±4% คิดเป็น 99% ของจำนวนวันทั้งหมด ซึ่งการกำหนดกรอบ Ceiling & Floor ที่ 20 เท่าของราคาปิด DW ตามที่เสนอ จะครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงราคาของ DW ได้ 98% ของ DW ที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมด

II. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอน DW

ข้อเสนอ เพิ่มเหตุเพิกถอนที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิกถอนได้ในกรณีที่ไม่กระทบต่อผู้ลงทุนซึ่งได้แก่

ㆍเมื่อผู้ออก DW ร้องขอเพิกถอน DW เนื่องจากภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับออกกฎหมายหรือนโยบายที่ส่งผลทำให้ผู้ออก DW หรือผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถทำหน้าที่ได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีผู้ถือ DW เหลืออยู่ (ไม่มี Outstanding)

ㆍเมื่อผู้ออก DW ร้องขอเพิกถอน DW เนื่องจาก DW ไม่มีการซื้อขายเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 วันทำการ ทั้งนี้ ต้องไม่มีผู้ถือ DW เหลืออยู่ (ไม่มี Outstanding)

อ่าน : ตลท. โชว์กำไรบจ.ไตรมาส 1/64 พุ่ง 230% ทะลุ 2.5 แสนล้าน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News