HomeBusinessแบงก์ชาติ-คลัง ออกเกณฑ์ใหม่เปิดธนาคารรัฐร่วมทุน AMC จัดการหนี้เสีย

แบงก์ชาติ-คลัง ออกเกณฑ์ใหม่เปิดธนาคารรัฐร่วมทุน AMC จัดการหนี้เสีย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้หารือร่วมกันและตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงมีมาตรการชั่วคราวเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กิจการร่วมทุนฯ) ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยให้จัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567

กิจการร่วมทุนฯ นี้จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับค่างวดและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาวการณ์ที่แท้จริงของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับลูกหนี้ในการจัดการหนี้และลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะถัดไป และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภายใต้แนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบของภาครัฐ

- Advertisement -

ธปท. หวังว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องเพิ่มเติม ขณะเดียวกันสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีให้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในระยะถัดไปได้ดีและคล่องตัวยิ่งขึ้น

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News