HomeBusiness‘ทิสโก้-กอช.’หนุนคนไทยออมเงิน รับมือสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์

‘ทิสโก้-กอช.’หนุนคนไทยออมเงิน รับมือสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจาก หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมาก และการก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Super Aged Society) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะการมีหนี้สินในระดับสูง นั่นหมายถึง ครัวเรือนไทยจะมีเงินออมสำหรับอนาคตที่ต่ำ ไม่เพียงพอใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

กลุ่มธนาคารทิสโก้ จึงร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เร่งส่งเสริมการออมและเพิ่มทักษะทางการเงินแก่คนไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทิสโก้ และ กอช. มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม ทั้งในด้าน การสร้างค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมการเงินในเชิงบวก รวมไปถึงการเพิ่มบัญชีเงินออมระยะยาวในกองทุน กอช. มากขึ้น ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการของกลุ่มธนาคารทิสโก้ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยเริ่มที่กิจกรรมของชมรมเครือข่ายค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค และ กิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาขาร่วมกันออกไปให้ความรู้แก่ลูกค้าและประชาชนในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

- Advertisement -

“ความรู้ด้านการเงินจะช่วยให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน ทิสโก้จึงไม่เคยหยุดพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงิน และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงินขึ้น มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ของทิสโก้กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วมากกว่า 1.1 ล้านคน  ขณะที่ ทิสโก้ ถือเป็นสถาบันการเงินจากภาคเอกชนรายแรก ที่จับมือกับ กอช. และการร่วมมือกันในครั้งนี้ เชื่อว่าจะยิ่งสร้างแรงกระเพื่อมให้คนไทยหันมาใส่ใจวางแผนการเงินมากขึ้น และปรับพฤติกรรมการออมเงินของตนเองเพื่ออนาคต ให้รองรับภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมีคุณภาพ จากการดำเนินงานผ่านเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นฐานการสื่อสารที่ดี และสามารถขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. มุ่งหวังให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. อันเป็นกองทุนบำนาญพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมการออมระยะยาวให้กับประชาชนได้มีชีวิตใน ยามเกษียณที่ดีขึ้น โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุ 15 – 60 ปี ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญใด ๆ จากรัฐ

โดยเริ่มออมขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง  สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มอีก สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี พร้อมรับเงินผลประโยชน์จากการลงทุนของเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ รวมถึงเงินออมในแต่ละปีสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ปี กรณีสมาชิกออมกับ กอช. เต็มจำนวน 30,000 บาท/ปี ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี  เมื่ออายุ หลัง 60 ปี จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน ประมาณเดือนละ 12,000 บาท

“การออมกับกองทุน กอช. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน อายุ 15 ปี และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอน มาใช้สิทธิในการออมกับ กอช. ดังนั้น จึงออกแบบให้สามารถออมได้ตามกำลังทรัพย์ นั่นคือ สามารถออมวันไหน เมื่อไหร่ หรือเท่าไหร่ก็ได้ตามความสะดวก แต่ออมได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องส่งเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนไหนมีมากก็ออมมาก เดือนไหนมีน้อยก็ออมน้อย หรือในปีนั้นไม่มีกำลังในการออม หยุดออมได้โดยไม่เสียสิทธิในการเป็นสมาชิก พร้อมเมื่อไรกลับมาส่งเงินออมใหม่ต่อได้ ที่สำคัญหากเริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุยังน้อย โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตก็จะยิ่งมีมากกว่าคนอื่น ซึ่งการร่วมมือกับ ทิสโก้ ที่ให้ความสำคัญเรื่อง การให้ความรู้ทักษะความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) แก่เยาวชน และประชาชนมาโดยตลอด เชื่อมั่นว่าจะยิ่งเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ มีเงินบำนาญใช้จ่ายอย่างเพียงพอในยามเกษียณได้”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News