HomeBusinessธปท.แจง 'ห้ามแบงก์ปันผล-ซื้อหุ้นคืน' เหตุผล 11 ข้อต้องรู้

ธปท.แจง ‘ห้ามแบงก์ปันผล-ซื้อหุ้นคืน’ เหตุผล 11 ข้อต้องรู้

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แจกแจงมาตรการขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างกาลและซื้อหุ้น โดยแยกเป็น “คำถาม-คำตอบ แนวนโยบายเสริมสร้างเงินกองทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด 19” ดังนี้

1. ทำไมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์จึงมีความสำคัญ

ระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญมาก ในการเป็น “กันชน” เพื่อรองรับผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากความไม่แน่นอนของโควิด 19 เงินกองทุนจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลง และเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเต็มที่

2. ทำไมต้องมีมาตรการนี้ ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีปัญหาหรือไม่

- Advertisement -

ขณะนี้ยังไม่มีปัญหากระทบฐานะการเงินและสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ โดยระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ยังเข้มแข็งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือ BIS ratio อยู่ที่ร้อยละ 18.7 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 สูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 มาก ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถช่วยดูแลและเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  ได้หลากหลายมาตรการเป็นอย่างดีแต่ในระยะต่อไปยังมีความไม่แน่นอนสูง ธนาคารพาณิชย์จึงไม่ควร “การ์ดตก” โดยต้องรักษาระดับเงินกองทุน หรือ “กันชน” ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง

3. เงินกองทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง

เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ดังนี้ 

(1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET1) : หุ้นสามัญ กำไรสะสม ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น รายการอื่นของส่วนของเจ้าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) : หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญและผู้ถือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2

(2) เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้แก่ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 :  หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้สามัญเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ไม่ด้อยคุณภาพ – เงินสำรองทั่วไป (General provision) / เงินสำรองส่วนเกินกรณี IRB – เงินสำรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 

4. แผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า สำคัญอย่างไร

การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ต้องมีการบริหารจัดการให้มีความมั่นคงเพื่อที่จะสามารถช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว จึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงแผนบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบจาก COVID-19 เพราะสถานการณ์วันนี้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ทั้งการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์เองและของลูกค้าที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ แผนบริหารจัดการควรคำนึงถึงความต้องการเงินทุนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าและรองรับระยะฟื้นตัวด้วย

ธนาคารพาณิชย์จึงต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประกอบการและระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์อย่างละเอียดในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อวางแผนเก็บเม็ดเงินไว้เป็นเงินกองทุน

5. การบริหารจัดการระดับเงินกองทุนทำอย่างไร

ธนาคารพาณิชย์จะปรับปรุงแผนเงินกองทุน (capital planning) ที่จัดทำไว้เดิมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน โดยต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ว่าต้องการระดับเงินกองทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ใดบ้าง เช่น รองรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป หรือรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เนื่องจากอาจมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น 

6. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการซื้อหุ้นคืนคืออะไร

“เงินปันผลระหว่างกาล” เป็นการจ่ายเงินปันผลนอกรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมามีธนาคารพาณิชย์บางแห่ง  ที่จ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” ให้แก่ผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนสิงหาคมโดยไม่ต้องรอคำนวณผลการดำเนินงานเมื่อครบปี หรือครบรอบระยะเวลาบัญชี โดยอาจจะคำนวณจากผลประกอบการในรอบครึ่งปีแรกและผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนำมาจ่ายเป็น “เงินปันผลระหว่างกาล”    อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นในอนาคต ธนาคารพาณิชย์ที่ได้งด “เงินปันผลระหว่างกาล” สามารถนำกำไรส่วนนี้ไปจ่ายพร้อมงวดครึ่งปีหลังได้

ส่วนการ “ซื้อหุ้นคืน” ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่คิดว่ามีเงินกองทุนในระดับสูงเกินความจำเป็น หรือเห็นว่าราคาหุ้นในตลาดลงไปอยู่ในระดับต่ำเกินควร ได้มีแผน “ซื้อหุ้นคืน” จากผู้ถือหุ้นทั่วไป จากตลาดหลักทรัพย์มาเก็บไว้ หรือเพื่อนำไปลดทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ลดลง

7. การขอให้งดจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” และ “งดซื้อหุ้นคืน” มีประโยชน์อย่างไร

แม้จะกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในช่วงสั้นๆ แต่เป็นผลดีผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในระยะยาว ต่อผู้ฝากเงิน และต่อระบบสถาบันการเงิน เพราะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง เป็นกันชนรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต และมีเงินกองทุนที่จะสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลง 

8. การขอให้งดจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” กระทบกับการจ่ายปันผลของกองทุนรวมต่างๆ หรือไม่

​การจ่ายปันผลของกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายของการบริหารกองทุนแต่ละกอง และการซื้อขายกองทุนยังทำได้ตามปกติ 

9. ทำไมไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ประเมินเองตามความเหมาะสม

การประกาศเป็นนโยบายกลางช่วยให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ร่วมตลาด และลดความกังวลให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เพราะที่ผ่านมาแบงก์ชาติได้รับทราบความกังวลจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งว่าหากธนาคารพาณิชย์ประกาศงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือยกเลิกแผนการซื้อหุ้นคืนด้วยตนเอง อาจทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ฝากเงินอาจจะเข้าใจผิด ว่ากำลังมีปัญหาเรื่องฐานะการเงินหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รุนแรงกว่าธนาคารอื่น 

หากไม่มีนโยบายกลางนี้ อาจทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเลือกดำเนินการตามปกติ แม้ว่าจะต้องการสร้างกันชนและใช้เวลาประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบระมัดระวัง ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน

10. ธนาคารกลางใดบ้างที่ดำเนินแนวนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลหลายประเทศทั่วโลกได้ออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้หลายเดือน เช่น 

 – ธนาคารกลางอังกฤษ ขอให้งดซื้อหุ้นคืนและไปไกลถึงขนาดขอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของปีที่แล้วด้วย 

– ธนาคารกลางสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ ขอให้งดซื้อหุ้นคืนและงดการจ่ายเงินปันผลไประยะเวลาหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์โควิด 19 ก่อน 

– ธนาคารกลางออสเตรเลีย ขอให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำ stress test ใหม่ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

– กองทุนการเงินระหว่างประเทศ​ (IMF) ได้ออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางและผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินทั่วโลกมีนโยบายระงับการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ด้วย

11. ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลหลายประเทศทั่วโลกได้ออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้หลายเดือน ทำไมแบงก์ชาติถึงเพิ่งออกมาตรการนี้

​เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 (ธพ. ส่วนใหญ่จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) ของปี 2562 ไปในช่วงเดือน พ.ค. 2563)

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News