Home Business Grab จับมือ สธ. ส่งโลโก้ “Clean Food Good Taste” ขึ้นแอปฯ ยันอาหารสะอาด!

Grab จับมือ สธ. ส่งโลโก้ “Clean Food Good Taste” ขึ้นแอปฯ ยันอาหารสะอาด!

แกร็บ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี 

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “Clean Food Good Taste ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มและผลักดันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทัดเทียมสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการควบคุม กำกับและตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารให้มีความเข้มงวดตามมาตรฐาน พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานในด้านความสะอาดครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการปรุงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร รวมไปถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารจำนวนมากกว่า 140,000 ร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว”

“ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีผู้หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ซึ่งมีการประกาศล็อคดาวน์เนื่องจากวิกฤติการณ์โควิด-19 การดูแลและส่งเสริมมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของร้านอาหารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารอย่างแกร็บ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดทางอาหารและเข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อร่วมส่งเสริมและผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 85% จากจำนวนปัจจุบัน ภายในปี 2564” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

- Advertisement -

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ในแอปพลิเคชันแกร็บเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล พร้อมรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารแก่พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก ๆ วัน แกร็บให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ ไม่เฉพาะแต่บริการรับส่งผู้โดยสาร แต่ยังรวมถึงบริการจัดส่งอาหารด้วย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แกร็บได้ริเริ่มและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจัดส่งและการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อาทิ การจัดส่งอาหารแบบไร้สัมผัส (Contactless Delivery) การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) การกำหนดให้พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทำแบบประเมินด้านสุขภาพและสุขอนามัยทุกครั้งก่อนการรับงาน รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนสัมผัสหรือระหว่างจัดส่งอาหาร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย”

“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี ล่าสุด แกร็บ ได้สานต่อความร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Clean Food Good Taste ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ผ่านกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน” ดร. เก่งการ กล่าว

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน อันได้แก่

  • ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ด้วยการเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (หรือ GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี และพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร้านอาหารต่างๆ ผ่านสื่อในแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของแกร็บด้วย
  • กระตุ้นและส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 80,000 ร้านตระหนักถึงความสำคัญและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย พร้อมรณรงค์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • นอกจากนี้ แกร็บ ยังได้จัดทำคอร์สอบรมออนไลน์สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับในรูปแบบวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร รวมถึงการจัดส่งพัสดุและการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อมุ่งยกระดับบริการเดลิเวอรีในประเทศไทยด้วย

“นอกจากรสชาติอาหารที่โดนใจและการให้บริการที่เป็นเลิศแล้ว มาตรฐานด้านความสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งยังสะท้อนถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ในการทำธุรกิจด้วย แกร็บเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมผลักดันให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste จะมีส่วนช่วยยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดียิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรีได้อย่างเป็นรูปธรรม” ดร. เก่งการ กล่าว

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณhttps://businesstoday.co/author/noparit/
อดีตผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าววิดีโอ Business Today Thai และบรรณาธิการเว็บไซต์ BrickinfoTV.com

Latest

ผุดแพลตฟอร์ม DailyPass เหมาจ่าย 1 วัน ใช้ส่วนกลางโรงแรมดังโดยไม่ต้องนอน

เปิดตัวแพลตฟอร์มเดลี่พาส จองบัตรผ่านเข้าใช้ชีวิตสุดหรูในโรงแรมห้าดาว พร้อมประกาศความร่วมมือโรงแรมในเครือมาริออท เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวคนไทยสัมผัสประสบการณ์ระดับลักซูรีแบบหนึ่งวัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าพัก หวังช่วยฟื้นท่องเที่ยวไทยหลังประสบวิกฤตไวรัสโควิด-19 นายคริสตอฟ มาร์ค เซเชอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แทรเวลแอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อ เดลี่พาส (DailyPass) ซึ่งเป็นบริการจองสิทธิ์เข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมสุดหรูแบบบัตรหนึ่งวัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรม โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

พลังงานและความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า ?

โดมินิค บาร์บาโต ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี 2020 มากกว่าที่เคยเจอมาในตลอดระยะเวลา 50 ปีก่อนหน้านี้ สำหรับทศวรรษใหม่ การปฏิรูปที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว แม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม  หลายบริษัทยังคงเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและเป็นไปในแนวทางที่มีนวัตกรรมมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการปล่อยคาร์บอนและตอบโจทย์เรื่องวงจรห่วงโซ่ทั้งหมดขององค์กร สำหรับหลายๆ คน ปี 2020 ถือว่าเป็นปีที่มีการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศมากที่สุดปีหนึ่ง...

จับตา 1 ต.ค. นี้ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดจำนวน

ศบค.เคาะเดินหน้าเปิดประเทศ 1 ต.ค.แบบจำกัดจำนวน ชงมหาดไทยออกประกาศวีซ่าพิเศษ เผยเที่ยวบินเช่าเหมาลำเที่ยวแรกจากจีนเข้าไทย 8 ต.ค. พานักท่องเที่ยวจีน 150 คนจากกางโจวเข้าประเทศกระทรวงท่องเที่ยวฯยันมีที่พัก ALSQ เพียงพอ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธานว่าที่ประชุมฯเห็นชอบแนวทางการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้ในระยะยาวได้แบบจำกัดจำนวน ซึ่งจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือSpecial Tourist...

ผู้ใหญ่ใช้บัตรรถไฟฟ้าผิดประเภท ระวังถูกยึด-ไม่คืนเที่ยว-ปรับ 20 เท่า

รู้หรือไม่ว่าหากใช้บัตรรถไฟฟ้า ผิดประเภท เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปรับถึง 20 เท่าของราคาค่าโดยสารสูงสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ผู้ใหญ่ใช้บัตรประเภทนักเรียน-นักศึกษาเดินทาง สำหรับรถไฟฟ้า BTS ที่ประตูตรวจบัตรจะมีไฟสีต่าง ๆ ขึ้นตามประเภทบัตร ส่วนรถไฟฟ้า MRT จะมีแถบสีเหลือขึ้นที่หน้าจอและไฟ LED ด้านหน้าและหลังของประตู โดยล่าสุด BTS ออกโรงเตือนว่า โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านทุกครั้ง ก่อนติดต่อซื้อบัตร เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ทั้งประเภทบัตรแรบบิทนักเรียน/นักศึกษา และบัตรแรบบิทผู้สูงอายุ นะครับ ทั้งนี้...

Related News

นอร์เวย์ เชื่อหลังโควิด แซลมอนสดกลับมาบูมแน่

สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) เผยรายงานมูลค่าการส่งออกปลาแซลมอนสด และฟยอร์ดเทร้าท์ จวบจนเดือนสิงหาคม ปี 2563 นี้ อยู่ที่ 2,300 ล้านโครนนอร์เวย์ (หรือประมาณ 7,870 ล้านบาท) มูลค่านี้นับเป็นร้อยละ 99 ของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 แซลมอนสดและฟยอร์ดเทร้าท์นับได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกอันเป็นที่ชาวไทยชื่นชอบ ขณะที่ปริมาณการส่งออกแซลมอนสดและฟยอร์ดเทร้าท์นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ลดลงแค่เพียงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นโอกาสว่าตลาดอาหารทะเลจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งแม้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เที่ยวบินขนส่งสินค้าถูกจำกัดรอบบิน...

อาลีบาบา เล็งใช้เม็ดเงิน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถือหุ้นในแกร็บ

ลือหึ่ง อาลีบาบา สนใจซื้อหุ้นแกร็บ (Grab) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติ สิงคโปร์ ที่ให้บริการเรียกรถ, แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, ส่งพัสดุ และสั่งอาหาร ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ Grab นับว่าเป็นสตาร์ทอัพ ที่ขยายระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับแอป ซึ่งครอบคลุมการจัดส่งอาหาร การชำระเงิน บริการจัดส่งในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังขยายคลาวด์คิทเช่น ในอีกหลายตลาด สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Grab ได้ทำงานร่วมกันกับ  Lazada ของอาลีบาบา...

คนไทยหย่อนพฤติกรรมป้องกันตัวเองจากโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4 แสนคนทั่วประเทศ พบว่า คนไทยประมาทหย่อนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม เดินทางออกนอกจังหวัดมากขึ้น นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นเลขานุการทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อประเมินว่าคนไทยการ์ดตกหรือไม่...

คุมราคาขนส่งออนไลน์ “Grab-Kerry-Lalamove” หลังโดนผู้บริโภคร้องเรียนหนัก

ครม. เห็นชอบ "บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์" เป็นบริการควบคุม ภายหลังเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคทั้งในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ และราคาขนส่งของผู้ส่งอาหาร Delivery จำนวนมาก ซึ่งจะครอบคลุมผู้ให้บริการ อาทิ Grab/Kerry/Lalamove ด้วย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 รวม 51 รายการ (46 สินค้า และ...

ทวิตเตอร์ เผยพฤติกรรมคนไทย Covid-19 คุยฟุ้งเรื่องอาหารเพิ่ม 56%

ไม่น่าแปลกใจ ว่าการกักตัวอยู่บ้าน #StayAtHome ดันพฤติกรรมคนไทย พูดคุยเรื่องอาหารบนทวิตเตอร์ (twitter) เพิ่มขึ้น 56% จัดเต็มทุกเรื่องอาหาร “ทำเองกินเอง-รีวิวร้านดัง-แบ่งปันสูตรเด็ด”  ทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ Crimson Hexagon ในเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 พบว่า อาหารและเครื่องดื่มเป็นหัวข้อหลัก 1 ใน 3 ของการสนทนาบนทวิตเตอร์มากที่สุด และจากข้อมูลการสำรวจไตรมาสที่ 4/2562 จาก Global Web...