HomeBusinessGrab จับมือ สธ. ส่งโลโก้ “Clean Food Good Taste” ขึ้นแอปฯ ยันอาหารสะอาด!

Grab จับมือ สธ. ส่งโลโก้ “Clean Food Good Taste” ขึ้นแอปฯ ยันอาหารสะอาด!

แกร็บ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี 

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “Clean Food Good Taste ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มและผลักดันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทัดเทียมสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการควบคุม กำกับและตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารให้มีความเข้มงวดตามมาตรฐาน พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานในด้านความสะอาดครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการปรุงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร รวมไปถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารจำนวนมากกว่า 140,000 ร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว”

“ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีผู้หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ซึ่งมีการประกาศล็อคดาวน์เนื่องจากวิกฤติการณ์โควิด-19 การดูแลและส่งเสริมมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของร้านอาหารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารอย่างแกร็บ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดทางอาหารและเข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อร่วมส่งเสริมและผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 85% จากจำนวนปัจจุบัน ภายในปี 2564” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

- Advertisement -

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ในแอปพลิเคชันแกร็บเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล พร้อมรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารแก่พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก ๆ วัน แกร็บให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ ไม่เฉพาะแต่บริการรับส่งผู้โดยสาร แต่ยังรวมถึงบริการจัดส่งอาหารด้วย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แกร็บได้ริเริ่มและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจัดส่งและการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อาทิ การจัดส่งอาหารแบบไร้สัมผัส (Contactless Delivery) การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) การกำหนดให้พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทำแบบประเมินด้านสุขภาพและสุขอนามัยทุกครั้งก่อนการรับงาน รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนสัมผัสหรือระหว่างจัดส่งอาหาร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย”

“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี ล่าสุด แกร็บ ได้สานต่อความร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Clean Food Good Taste ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ผ่านกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน” ดร. เก่งการ กล่าว

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน อันได้แก่

  • ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ด้วยการเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (หรือ GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี และพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร้านอาหารต่างๆ ผ่านสื่อในแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของแกร็บด้วย
  • กระตุ้นและส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 80,000 ร้านตระหนักถึงความสำคัญและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย พร้อมรณรงค์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • นอกจากนี้ แกร็บ ยังได้จัดทำคอร์สอบรมออนไลน์สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับในรูปแบบวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร รวมถึงการจัดส่งพัสดุและการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อมุ่งยกระดับบริการเดลิเวอรีในประเทศไทยด้วย

“นอกจากรสชาติอาหารที่โดนใจและการให้บริการที่เป็นเลิศแล้ว มาตรฐานด้านความสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งยังสะท้อนถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ในการทำธุรกิจด้วย แกร็บเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมผลักดันให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste จะมีส่วนช่วยยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดียิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรีได้อย่างเป็นรูปธรรม” ดร. เก่งการ กล่าว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News