HomeBusiness‘การบินไทย’ แจ้งตลท. ‘ชาญศิลป์’ ลาออกพร้อมบอร์ด-ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟู

‘การบินไทย’ แจ้งตลท. ‘ชาญศิลป์’ ลาออกพร้อมบอร์ด-ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟู

THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดฟื้นฟูกิจการอนุมัติ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกจากตำแหน่งรักษาการดีดีการบินไทย แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ-ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีผล 1 ก.ค.64 ฝั่งบอร์ดบริษัท “ชัยพฤกษ์-จักรกฤศฏิ์-บุญทักษ์” ลาออก มีผลทันที พร้อมแจ้งความคืบหน้าศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

นางจิลลา ณ เชียงใหม่ เลขานุการบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใคจะถึงก่อน นั้น

ในการนี้ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลส้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ /2564 โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเข้าหน้าที่สายทรัพยากรบุกคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564

- Advertisement -

พร้อมกันนี้ บริษัท ขอแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ 2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2 และ 3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ เร มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ด้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลส้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติสู้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผน พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้จำนวน 7 คน นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำสั่งศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาคำคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้จำนวน 2 ฉบับ คำชี้แจงของผู้ทำแผน ตลอดจนความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและดำร้องขอแก้ไขแผน ตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและดำร้องแก้ไขแผน ได้แก่

(1) นาปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (2) นายพรชัย ฐีระเวช (3) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ (4) นายไกรสร บารมีอวยชัย และ (s) นายชาญศิลปี ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน โดยผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารแผนจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป โดยบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ (https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16237968248941&sequence=0)

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและขอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริหารแผนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้กำหนดไว้ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสมต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News