HomeBusinessก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง 4 เกณฑ์กองทุนครั้งใหญ่ ถึง 10 ก.ย.64

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง 4 เกณฑ์กองทุนครั้งใหญ่ ถึง 10 ก.ย.64

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ-ร่างประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจกองทุนรวมในปัจจุบัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ย.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงาน การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่อาจมีแนวปฏิบัติบางประเด็นที่ไม่เป็นปัจจุบัน ให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็นและสามารถรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีพัฒนาการต่างๆ ได้ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการ และลดภาระของภาคเอกชน โดย ก.ล.ต. ได้หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเบื้องต้นแล้ว

ก.ล.ต. จึงนำเสนอหลักการและยกร่างประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการกองทุนรวม โดยปรับปรุงให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบมุ่งเน้นหลักการ (Principle-based) มากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งครอบคลุมในหลายด้าน เช่น

- Advertisement -

(1) ความพร้อมบุคลากร โดยยกเลิกการกำหนดให้มีผู้จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 คน และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีผู้จัดการกองทุนในจำนวนที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการลงทุนของกองทุนรวม

(2) การจัดการลงทุน ที่เน้นการให้ความสำคัญกับกระบวนการและกลไกในการตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(3) การบริหารและจัดการความเสี่ยง ที่เน้นด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม และ

(4) การรับและส่งมอบทรัพย์สิน โดยยกเลิกการกำหนดระยะเวลาส่งมอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการส่งมอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=738 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail kunpatu@sec.or.th หรือ chawannuch@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 ก.ย.64

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News