HomeBusinessก.ล.ต.ชงคลังถอนใบอนุญาต “หั่วปี้” หยุดกิจการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ชงคลังถอนใบอนุญาต “หั่วปี้” หยุดกิจการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ได้ออกประกาศ สืบเนื่องจากการที่ ก.ล.ต.ได้เข้าตรวจสอบ Huobi หรือ หั่วปี้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และพบว่า Huobi มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานบกพร่องและไม่เพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ให้ Huobi แก้ไขระบบงาน และต่อมา Huobi ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Huobi ระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ Huobi คืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่ง Huobi ได้ขอขยายระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้ตามที่ Huobi ร้องขอมาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนด Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จ

- Advertisement -

ล่าสุด คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ไม่แก้ไขระบบงานข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แม้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้หลายครั้งตามที่ Huobi ร้องขอ รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน

โดยระบบงานที่ Huobiไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นระบบงานที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ Huobi แจ้งว่าได้เจรจาจัดหาระบบงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาแก้ไขออกไปอีก แต่ไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงได้ว่า Huobi จะสามารถแก้ไขระบบงานและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่ขอมาเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสามแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi และคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ให้ Huobi จัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News