Home Business ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ร้องรัฐบาลยกเลิกการห้ามขายน้ำเมาออนไลน์

ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ร้องรัฐบาลยกเลิกการห้ามขายน้ำเมาออนไลน์

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) แสดงจุดยืน หลังรัฐบาลเห็นชอบร่างประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุ ร่างประกาศไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal แถมซ้ำเติมผู้ประกอบการ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA มีความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวว่า การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวว่า “(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังขัดต่อแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่หลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญ ซึ่งไม่เพียงเป็นหนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal แต่ยังเป็นทิศทางที่หลายประเทศให้ความสำคัญ”

- Advertisement -

ธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA

ไม่เพียงเท่านี้ TABBA ยังเห็นว่า การเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเมื่อไม่สามารถจำหน่ายทางออนไลน์ได้ ธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องปิดตัวลง กลายเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่ลักลอบดำเนินธุรกิจแบบผิดกฎหมาย ทั้งการจำหน่ายสินค้าปลอมหรือสินค้าหนีภาษี ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการปิดกิจการของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องอีกด้วย

นอกจากนี้ การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ยังถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริโภคในการเลือกหาสินค้าและบริการ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการ สิทธิที่จะได้รับบริการที่ดีที่สุด และสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ต่อข้ออธิบายของรัฐบาลที่ว่า (ร่าง) ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์จะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายนั้น ทาง TABBA เห็นว่า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้มีตรวจสอบอายุผู้ซื้อ การบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ เวลาทำธุรกรรมซื้อขาย และการจัดส่งสินค้า ซึ่งไม่ตรงกับเหตุผลของการออก (ร่าง) ประกาศฯ ที่ว่า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นยากต่อการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวัน เวลา สถานที่ และบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด รัฐบาลจึงไม่มีความจำเป็นในการออก (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

“ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฎิบัติตามกฎหมาย หากตัวกฎหมายมีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เพราะไม่มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม แต่ในทางกลับกัน ภาครัฐควรดำเนินการกับผู้ประกอบการที่ลักลอบดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมหรือหนีภาษีอย่างเปิดเผย พบเห็นได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างปัญหาการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน มีผลต่อสุขภาพ ตลอดจนเป็นสาเหตุให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี ซึ่งมิใช่มาออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร่างประกาศฉบับนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการลงโทษผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต”

นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพ และควรช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เพื่อที่ประชาชนจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์ความรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มอย่างเป็นอันตราย หรือ Harmful Use of Alcohol ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว” ธนากร กล่าวสรุป

 

Latest

สรรพากรเตือนผู้มีเงินได้กว่า 2 ล้านคน ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภายในส.ค.นี้

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบ ภายใน 31 ส.ค. 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรมสรรพากร ห่วงใยความปลอดภัยของผู้เสียภาษี...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ครบรอบ 2 ปี โต 3,000% ยอดส่งพัสดุทะลุล้านชิ้นต่อวัน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ครบรอบ 2 ปี ฉลองยอดส่งพัสดุต่อวันทะลุล้านชิ้น เติบโตกว่า 3,000% เตรียมควักงบลงทุน 4,500 ล้านบาท เสริมศักยภาพทางธุรกิจ-ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมอัดแคมเปญใหม่ “แฟลชเปย์ เฮคุ้ม ลดสูงสุด 50% ตลอดเดือนสิงหาคม” นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ แฟลช...

เปิด 6 ทำเลทองบ้านแนวราบ ราคาที่ดินพุ่งรับดีมานด์ ‘New Normal’

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” เผยผลสำรวจทำเลยอดนิยมบ้านแนวราบหลังสถานการณ์โควิด-19 พบ 6 ทำเลทองตอบโจทย์ดีมานด์กลุ่ม New Normal ระบุทำเล บางนา, พระราม 2, รังสิต-ลำลูกกา, บางใหญ่, แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด, พัฒนาการ-ประเวศ ทำเลยอดฮิต เหตุเอื้อต่อการอยู่อาศัย แวดล้อมด้วยเส้นทางคมนาคม สะดวกในการเดินทางเข้าศูนย์กลาง กทม. ดัน ราคาที่ดิน ขยับเพิ่มต่อเนื่อง แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอยู่อาศัยของกลุ่ม...

ห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด Attitude BU ยอดขายพุ่ง 95%

เออเบิ้ลฯ เผยยอดขายโครงการ "Attitude BU" ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พุ่ง 95% ลูกค้าทยอยรับโอนแล้วกว่า 400 ยูนิต รับเปิดเทอม ระบุทำเลใกล้สถานศึกษาตอบโจทย์ดีมานด์นักศึกษา-นักลงทุนปล่อยเช่าดันยอดขายกระฉูด เผยห้องชุดปล่อยเช่าใกล้สถานศึกษาขาดตลาด  ในภาวะที่ตลาดคอนโดมิเนียมโอเวอร์ซัพพลาย กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ซึ่งสถาบันการเงินชะลอปล่อยสินเชื่อทั้งในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อโครงการนี้ ทำให้โอกาสทางการขายและการเกิดโครงการใหม่น้อยมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปสนใจที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแนวราบมากขึ้น แม้ว่าในทำเลใกล้เมืองและแนวรถไฟฟ้าจะมีซัพพลายล้นอยู่จำนวนมาก ทำให้การระบายออกของห้องชุดเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ในทำเลรอบๆ สถานศึกษา...

Related News