HomeBT Newsกรมทางหลวง เดินหน้าขยายช่องจราจร เชียงใหม่ - เชียงราย เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวง เดินหน้าขยายช่องจราจร เชียงใหม่ – เชียงราย เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนนให้กรมทางหลวง (ทล.) ขยายทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่ – เชียงราย เป็นถนนมาตรฐานขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 158.473 กิโลเมตร เพื่อเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์

โดยที่ผ่านมา ทล. ขยายทางหลวงสายดังกล่าวแล้วเสร็จ 48 กิโลเมตร และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอีกระยะทาง 42.8 กิโลเมตร ช่วงอำเภอดอยสะเก็ด – ตำบลแม่ขะจาน ระหว่าง กม. ที่ 20+200 – 63+000 ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงตอนอำเภอดอยสะเก็ด – ตำบลป่าเมี่ยง ตอน 1 ระหว่าง กม. ที่ 20+200 – 31+700 ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 93 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 จะรวมเป็นระยะทาง 91 กิโลเมตร ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไปแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายจึงผลักดันให้เร่งขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจรในส่วนที่เหลืออีก 67.473 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ระหว่าง กม. ที่ 91+000 – 158+473 ปัจจุบันมีขนาด 2 ช่องจราจร เนื่องจากสภาพเส้นทางมีลักษณะคดเคี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง ยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะภาคการขนส่งและการท่องเที่ยว  


ทล. ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่ – เชียงราย) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

1. ตอนบ้านแม่เจดีย์ – อำเภอแม่สรวย ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดทำรายงาน EIA เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วโครงการจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี 2567 และแล้วเสร็จปี 2569

2. ตอนอำเภอแม่สรวย – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 17.473 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ (เพิ่มเติม) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และหากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป โดยใช้งบประมาณโครงการ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี 2565 และแล้วเสร็จปี 2567 

สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 118 ตอนอำเภอแม่สรวย – แยกจุดตัด  ทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัดเชียงราย มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. ที่ 141+000 ท้องที่ตำบลแม่สรวย และสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธินบริเวณ กม. ที่ 910+123) ที่ กม. 158+473 ท้องที่ตำบลดงมะดะ ระยะทางประมาณ 17.473 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 3 ตำบล ได้แก่ อำเภอแม่สรวย และแม่ลาว และตำบลแม่สรวย ดงมะดะ และจอมหมอกแก้ว โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยแบริเออร์คอนกรีตกว้าง 1.60 เมตร ซึ่งรูปแบบทางแยกมี 4 จุดตัด ดังนี้

1. จุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.2113 (กม. 146+994) ออกแบบเส้นทางสายหลักทางหลวงหมายเลข 118 เป็นสะพานยกระดับ ลดการตัดกระแสของการจราจรบริเวณทางแยกและมีการจัดการทางแยกระดับพื้นดินในลักษณะวงเวียน ออกแบบทางขนานเพื่อแยกการจราจรระหว่างการเดินทางในพื้นที่    กับถนนสายหลัก และกำหนดจุดกลับรถใต้สะพานสำหรับความสูงไม่เกิน 5.50 เมตร

2. จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1211 (กม. 154+647) ออกแบบเส้นทางสายหลักทางหลวงหมายเลข 118 เป็นสะพานยกระดับ ลดการตัดกระแสของจราจรบริเวณทางแยกและมีการจัดการทางแยกระดับพื้นดินในลักษณะวงเวียน ออกแบบทางขนานเพื่อแยกการจราจรระหว่างการเดินทางในพื้นที่กับถนนสายหลัก และกำหนดจุดกลับรถใต้สะพานสำหรับความสูงไม่เกิน 5.50 เมตร

3. จุดตัดถนนเลียบคลองชลประทาน (กม. 156+500) โดยรื้อสะพานข้ามคลองชลประทาน บนเส้นทางสายหลักทางหลวงหมายเลข 118 ในปัจจุบันออก เพื่อออกแบบเป็นสะพานยกระดับข้ามคลองชลประทาน โดยออกแบบทางขนานเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ และแยกกระแสจราจรของรถที่ใช้ความเร็วออกจากกันเพื่อความปลอดภัยบริเวณใต้สะพานออกแบบจัดการจราจรเป็นระบบวงเวียนของถนนเลียบคลองชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง และกำหนดจุดกลับรถใต้สะพานสำหรับความสูงไม่เกิน 4.50 เมตร

4. จุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 1 (กม. 158+473) แนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 910+123 และเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็น 3 แยกสัญญาณไฟแบบ Channelize      แต่เนื่องจากเป็นทางแยกหลักที่เชื่อมโยงระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยาซึ่งปริมาณจราจรที่ผ่านจุดตัดนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้จำเป็นต้องพิจารณาออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทางแยกให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยทำการออกแบบทางยกระดับข้ามทางแยก 1 ทิศทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งมุ่งหน้าจากจังหวัดพะเยาไปตัวเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมทางขนานทางยกระดับ โดยทิศทางมุ่งหน้าจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดพะเยา จะทำการขยายถนนระดับพื้นดิน จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยออกแบบเกาะกลางรูปปีกนกสำหรับแบ่งรถในทิศทางตรงให้สามารถผ่านทางแยกได้คล่องตัว ไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร ส่วนทิศทางเลี้ยวขวาเข้า – ออก จากทางหลวงหมายเลข 118 จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ทำให้ลดการตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกและทำให้การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 เกิดความคล่องตัว 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทางหลวงหมายเลข 118 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ลดอุบัติเหตุ เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มากขึ้น จากเดิม 1 – 1.8 หมื่นคันต่อวัน เป็น 3 หมื่นคันต่อวัน ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 3 ชั่วโมง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News