HomeBT News‘ตลท.-สมาคมโบรกฯ’ ตั้งเครดิตบูโร ป้องกันเหตุซ้ำรอยหุ้น MORE

‘ตลท.-สมาคมโบรกฯ’ ตั้งเครดิตบูโร ป้องกันเหตุซ้ำรอยหุ้น MORE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมโบรกฯ ออกแนวทางปรับปรุง-เพิ่มประสิทธิภาพกลไกเทรดหุ้น พร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิต หลังเจอปัญหาหุ้น MORE

สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มีการทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่วยงานกำกับมาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ ดังนี้

- Advertisement -

ในระยะสั้น สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

  • ทบทวนการพิจารณา Risk Profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้น Market Cap เล็ก
  • พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน การพิจารณามูลค่าหลักประกัน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว ในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงโครงสร้าง การปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่

  1. บริษัทหลักทรัพย์
  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานและระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาหลักประกัน
  • พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ credit bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น
  1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม
  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น
  • ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News