HomeBT Newsรมต.อนุชา ย้ำองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต้องปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึ่งของประชาชน

รมต.อนุชา ย้ำองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต้องปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึ่งของประชาชน

วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 43 ปี งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไทยได้ดำเนินการด้วยดีมาโดยตลอด ขณะที่ สคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคใหม่ ที่เข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ซึ่งมีการใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ ในระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาง สคบ. ได้มีการเปิดใช้ OCPB connect โดยมีการนำระบบ AI มาช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึ่งของประชาชน และช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ผู้ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจว่าการได้รับรางวัลในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเปรียบเสมือนดาบสองคม คมหนึ่งคือการปราบปรามความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมให้หมดไป อีกคมหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อสร้างเม็ดเงิน สร้างการพัฒนาสู่ประเทศชาติ ดังนั้น ในการดำเนินงานต้องคำนึงและให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

- Advertisement -

สำหรับงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ตรงกับวันที่ 30 เมษายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยในปีนี้มีบุคคลหน่วยงาน และองค์กรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2564 จำนวน 20 ราย และบุคคลหน่วยงาน และองค์กรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565 จำนวน 11 ราย

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News