HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 28 สิงหาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 28 สิงหาคม 2566


รัฐบาลวิจัยสมุนไพรไทย ขยายมูลค่าตลาด 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2570

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลเชื่อมั่นศักยภาพสมุนไพรไทย พร้อมผลักดันให้สมุนไพรมีมูลค่าในตลาดโลกเพิ่ม ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 5.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าราว 4.8 หมื่นล้านบาทและได้คาดการณ์เป้าหมายในปี 2570 ให้ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 1 แสนล้านบาท

- Advertisement -


รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness ที่นำสมุนไพรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ เครื่องสำอาง ยาและอาหารเสริม ในปี 2563 มีมูลค่าตลาดรวม 9.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะขยับไปสู่ระดับ 16.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 6.5 ต่อปี ซึ่งด้วยความเชื่อมั่นต่อสมุนไพร ผู้ประกอบการไทย และความได้เปรียบด้านวัตถุดิบที่ไทยมีสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมได้ ทำให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง


ภาษีสนับสนุนการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ e-Donation

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาฉบับใหม่ได้มีผลบังคับแล้ว เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การบริจาคให้เกิดความครอบคลุม และลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับบริจาคของสถานศึกษาแต่ละประเภท


ทั้งนี้ ตามมาตรการภาษีฯ กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน, บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่สถานศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ 1) สถานศึกษาของรัฐ 2) โรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ 3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4) สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ 5) สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) และมหาวิทยาลัยอมตะ


แจงกรณีมหาดไทยอนุญาตสถานบริการ พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกเปิดได้ 24 ชั่วโมง

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สถานบริการเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งภายหลังการเผยแพร่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ปรากฎว่าสังคมบางส่วนได้มีเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าเป็นการอนุญาตที่ครอบคลุมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยนั้น


ในกรณีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าอนุญาตให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมงของสถานบริการจะมีได้เฉพาะในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(บอร์ดอีอีซี) เรื่อง กำหนด เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 ก.พ. 61 ซึ่งอยู่ในสนามบินอู่ตะเภาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่โดยรอบหรือเมืองท่องเที่ยวต่อเนื่องอื่น เช่น เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หรือพื้นที่อื่นในจ.ระยอง โดยพื้นที่อื่นๆ ภายนอกเขตส่งเสริมเมืองการบินยังต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิด-ปิดสถานบริการตามปกติ


2 อุทยานแห่งชาติไทย ประกาศขึ้นทะเบียน ‘อุทยานมรดกอาเซียน’ อย่างเป็นทางการ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (the 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 17th AMME) เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 56 และ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 57 อย่างเป็นทางการแล้ว


พร้อมกันนี้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ยังได้ขึ้นรับรางวัล ASEAN Eco-Schools ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยถือเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ซึ่งได้นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่ นโยบาย การจัดการเรียนการสอน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มาเป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน จนสามารถสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายมนตรี เจือไธสง อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions ในการประชุมครั้งนี้ด้วย


รัฐบาลประยุทธ์ ดัน Soft Power ต่อเนื่อง ปูรัฐบาลใหม่สานต่อทั่วโลก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผ่านการจัดงาน Consumer Fair ภายใต้ชื่อ “Amazing Thailand Fest 2023” ใน 4 เมืองสำคัญของโลก นครนิวยอร์ก นครบาร์เซโลนา นครโอซาก้า และนครซิดนีย์ นำเสนอ 5F Soft Power ไทย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก กระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมสร้างกระแสสู่การเดินทางสัมผัสประสบการณ์ Amazing Experience ในประเทศไทย รวมยอดเข้าร่วมงานใน 4 เมืองสำคัญของโลก 134,000 คน สร้างความประทับใจ เพิ่มยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย


รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อยอดส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวผ่านการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2023 เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมายังประเทศไทย โดยนำเสนอ 5F Soft Power ของไทยผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจ ดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) โดยในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ททท. ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวใน 4 เมืองสำคัญของโลก

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News