HomeBT Newsโปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 “ปานปรีย์” ลาออก หลังถูกริบเก้าอี้

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 “ปานปรีย์” ลาออก หลังถูกริบเก้าอี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

โดยให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังนี้
โดยสมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากรองนายกรัฐมนตรี
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (รองนายกฯ)
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายจักรพงษ์ แสงมณี พ้นจากความรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายไชยา พรหมา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนุชา นาคาศัย พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายชลน่าน ศรีแก้ว พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข


แต่งตั้งรัฐมนตรี เศรษฐา2 ดังต่อไปนี้
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม
นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และรมว.คลัง
นายจักรพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
นางสาวจิราพร สินธุ์ไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายปานปรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
นายเสริมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางสาวสุดาวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และนายสมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- Advertisement -ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ได้แจ้งกับคณะรัฐมนตรี ให้งดการประชุมครม. ในวันที่ 30เม.ย.นี้ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกันนี้ (28เม.ย.) คาดว่าน่าจะรอให้รัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

ภายหลังรับทราบพระบรมราชโองการ ปานปรีย์ พหิทธานุกร ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แจ้งขอลาออกจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ซึ่งเหลืออยู่เพียงตำแหน่งเดียว โดยระบุว่า “มีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ และทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ 28 เม.ย.”

หนังสือลาออกของนายปานปรีย์ระบุตอนหนึ่งว่า “สาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอน“ จากนั้นได้บรรยายว่าตัวเขาทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไร มีผลงานอะไร

ตอนท้ายของหนังสือนายปานปรีย์ระบุว่า ขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลนี้มาช่วงเวลาหนึ่ง

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News