HomeBT Newsครม.อนุมัติวงเงิน 2,644 ล้านบาท ช่วยค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

ครม.อนุมัติวงเงิน 2,644 ล้านบาท ช่วยค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ (27 ธันวาคม 2565) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยอนุมัติงบกลาง 2,644 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวน 13.2 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 65 ) โดยเป็นการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาท/คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดย (1) ผู้มีบัตรฯ ท่ีเคยได้รับวงเงิน 200 บาท/คน/เดือน (จำนวน 3.54 ล้านคน) จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาท/คน/เดือน (2) ผู้มีบัตรฯ ที่เคยได้รับวงเงิน 300 บาท/คน/เดือน (จำนวน 9.68 ล้านคน) จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท/คน/เดือน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศได้คลี่คลาย แต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สิน ถึงแม้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูง ซึ่งมาตรการช่วยเหลือพิเศษนี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 จากรัฐบาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชน์กำหนด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News