HomeBT Newsโครงการ อีอีซี สแควร์ ปั้นเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ อีอีซี สแควร์ ปั้นเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

จบไปเป็นที่เรียบร้อย กับการประกาศรางวัลความสำเร็จ โครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) ภายใต้การกำกับดูแล โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก (สกพอ.) โดยมี ดร. คณิศ แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธาน พร้อมเปิดเผยว่า โครงการ อีอีซี สแควร์ นั้น จัดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการขยายตัวของอีอีซี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ และ การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างรูปแบบการเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถตั้งรับปรับตัวกับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้อย่างเหมาะสม

ดร. คณิศ แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


สำหรับ โครงการ อีอีซี สแควร์ นั้น ได้เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเยาวชน 3 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง และคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 15 โรงเรียน โดยทั้งหมดจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ดำเนินโครงการ ที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย เป็นต้น

- Advertisement -


โดยคณะกรรมการของโครงการ อีอีซี สแควร์ ได้เห็นผลการดำเนินงานที่มองแล้วว่าเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น 3 อันดับ คือ


-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการรณรงค์สู่ชุมชน


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจระบบนิเวศและชุมชนบริเวณชายหาดสุชาดา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการเก็บขยะชายหาด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาดร่วมกับชุมชน


-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง กลุ่มเยาวชนได้ใช้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยสอดแทรกกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


อย่างไรก็ตาม เยาวชนจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ทั้ง 15 กลุ่ม คือต้นแบบกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และในปี 2563 โครงการ อีอีซี สแควร์ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมโรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมที่จะเติบโตไปกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News