HomeBT Newsโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาล มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ SMEs และ MSMEs เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาล มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ SMEs และ MSMEs เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาล มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ SMEs และ MSMEs เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม APEC SME ในเดือนกันยายนนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชื่อมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (SMEs และ MSMEs) บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งเชื่อมั่นต่อการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME ในเดือนกันยายนนี้

- Advertisement -

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สนองรับแนวทางของรัฐบาล โดยได้บูรณาการความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ SMEs และ MSMEs ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับพันธมิตร อาทิ Bank of China (Thai) PCL. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ TikTok Shopee ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่ง สสว. จะร่วมมือกับพันธมิตรเหล่านี้นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ MSMEs ในประเด็นเหล่านี้ 1) การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) การขยายช่องทางการตลาด และ 3) การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ SMEs และ MSMEs ของไทยมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ สสว. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม APEC SME ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยในการประชุมนี้ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนทิศทาง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SMEs และ MSMEs ในเวทีพหุภาคี พร้อมกับเชื่อมโยง SMEs และ MSMEs ไทยกับพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมโยงผู้ประกอบการของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

“รัฐบาลเชื่อมั่นในศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMEs และ MSMEs ไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยแสดงศักยภาพ และความพร้อม ในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกเขตเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความพร้อมในส่วนของการจัดการประชุมในทุกมิติ การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs และ MSMEs นำเสนอการจัดการประชุมผ่านเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว อาหาร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นโอกาสนำเสนอนโยบาย BCG ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง” นายอนุชาฯ กล่าว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News