HomeBT News"Airbnb" ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

“Airbnb” ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

“Airbnb” จัดแผนโปรโมทเมืองรอง ลุย”บุรีรัมย์” รับแข่ง Motor GP หวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จับมือทุกภาคส่วน รับยุคดิจิทัล ย้ำแม้อินเตอร์เน็ตเข้าถึง แต่ต้องหารายได้จากโลกออนไลน์ได้ด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Airbnb แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกมีจึงมีความต้องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวหลัก

โดย Airbnb ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ Airbnb: นอกเหนือจากเมืองใหญ่” เพื่อให้สอดคล้องกับ ‘วันท่องเที่ยวโลก’ (World Tourism Day) ซึ่งเป็นวันที่ 27 กันยายนของทุกปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ของเทคโนโลยีให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเมืองท่องเที่ยวไทยที่น่าสนใจและกำลังมีการเติบโต รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและผลักดันให้มีกิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 

- Advertisement -

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ส่วนตัวมองว่าการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เชื่อว่าการเสวนกันครั้งนี้ จะสามารถทำให้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

นางสาวมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ระบุว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นหนึ่งในแนวหน้าในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้และการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ประเทศไทย

การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและถือว่ามาตรฐานในการท่องเที่ยวของประเทศไทยสูงกว่ามาตรฐานในระดับโลก

หากมองย้อนไปในเรื่องของนโยบายใน “การท่องเที่ยวเมืองรอง” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เป็นโครงการที่น่าสนใจและถือว่าเป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทั้งการสนับสนุนในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Airbnb มีความต้องการที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแพลตฟอร์มของ Airbnb ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงผู้คนมากมายและครอบครัวต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเรื่องนี้

“หนึ่งในแคมเปญที่มีการได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากในประเทศไทย คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมที่จะสื่อให้กับชาวโลกมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาและได้พักกับหนึ่งในคนไทยที่แสดงความอ่อนโยนและจริงใจผ่านอาหารและการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมา แม้ในช่วงนั้นจะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้แต่ก็ทำให้การท่องเที่ยวทั้งนั้นประทับใจมาก”

จึงมีการส่งเสริมบุรีรัมย์ให้มีการเติบโตของที่พักมากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มต้นจากเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจับมือร่วมกับผู้ให้บริการด้านที่พัก B-STAY ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์จีพีดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสายตาโลกมากยิ่งขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวมีผู้ให้บริการที่พักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 360 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 ในสถานที่ที่คนอยากไปมากที่สุด

มีอัตราเพิ่มขึ้นในการจองที่พักถึงร้อยละ 357 ในการแข่งขัน “มอเตอร์จีพี” ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้ต้อนรับแขกมากกว่า 430 คน จากมากกว่า 100 เมืองทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในอนาคต Airbnb มีความตั้งใจที่จะทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกและก้าวไปอย่างจังหวัดอื่น ๆ อาทิ จังหวัดสระบุรี ขณะเดียวกันพบว่าจังหวัดในภาคใต้ก็มีความน่าสนใจไม่ต่างไปจากจังหวัดในประเทศไทยตอนบน ในอนาคตจะมีการพัฒนาแผนการตลาดในจังหวัดทางภาคใต้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระบุว่า ปกติแล้วประเทศไทยจะคุ้นชินกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดียวกัน การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและมีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หากเราแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฝั่ง นั่นคือ ฝั่งการตลาด และฝั่งผู้ให้บริการ การทำให้ทั้งสองฝั่งสมดุลกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้น การกระทำต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะต้องเริ่มจากฐานรากของประเทศ คือ ชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อชุมชนท้องถิ่นสามารถตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่จัดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวชมพู มฤศโชค ผู้อำนวยการ กองการสาธารณะสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาหากสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก รวมทั้ง มีการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อความนิยมในระดับโลกอยู่เสมอ

“การท่องเที่ยวด้วยตนเอง” เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในโลกดิจิทัลมีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น

ความท้าทายหนึ่งที่ ททท. ต้องทำให้สำเร็จ คือ การทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อต้องการที่จะท่องเที่ยวจะนึกถึงประเทศไทยเป็นที่แรก

ขณะเดียวกันเมื่อท่องเที่ยวเสร็จแล้วทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นส่งต่อความประทับใจไปสู่โลกออนไลน์ เพราะ ททท. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขายที่พักหรือขายตั๋วเครื่องบิน แต่มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนไทยและสร้างความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทย

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระบุว่า เมื่อพูดถึงโลกดิจิทัล คนไทยถามว่าคำหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในโลกปัจจุบันมากที่สุด คือ Digital disruption ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในการล้มละลายของสายการบินที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในระดับโลก ขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายมากยิ่งขึ้น

คำถาม คือ ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การเปลี่ยนตรรกะ รวมถึงความคิดที่จะมีความเข้าใจในโลกดิจิทัลและการทำการตลาดดิจิทัลอย่างไร

การนำที่พักของเราไปอยู่บนโลกออนไลน์ให้ระดับโลกรับรู้ได้อย่างไร หากสามารถสนับสนุนให้คนไทยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

นายขรรค์ชัย อาราม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด องค์กรที่บริหารจัดการโครงการบริการที่พัก B-STAY บุรีรัมย์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ว่าดำเนินการมาแล้วในระยะเวลาประมาณ 2 ปี และสนับสนุนในภาคชุมชน ซึ่งความสามารถในการสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ถือว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีการทำโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

“ส่วนตัวจากประสบการณ์การให้บริการผ่าน แพลตฟอร์ม Airbnb พบว่ามีการรีวิวว่ายังไงที่ทำของเรามีการเก็บกวาดเรียบร้อย ดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อว่าคนในจังหวัดบุรีรัมย์ชื่นชอบการชื่นชมและเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้”

การทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาจากโลกออนไลน์ คือ การทำให้พวกเขาเห็นภาพตรงหน้าว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างไร

และการทำให้ชาวบ้านมีรู้ว่าการท่องเที่ยวในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งที่คนเยอะแต่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการดึงดูดคนมากกว่า

“ขณะเดียวกันการเข้ามาของบริษัทใหญ่ๆไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกมาโวยวายแต่ถ้าหากเรามีของที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นจริงๆบริษัทใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งพื้นที่ท่องเที่ยวของเราได้” นายขรรค์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ นางสาวมิช โกห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การท่องเที่ยวในโลกดิจิทัลถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวด้วยตนเองถือว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นและการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจพบว่านอกเหนือจากหัวเมืองใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจึงต้องการที่จะไปท่องเที่ยวยังเมืองรองอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การทำให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีและการทำให้ที่พักและวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกสามารถทำได้อย่างไร

การทำงานส่วนมากของ Airbnb มีการทำงานร่วมกับภาคชุมชนมากเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้กับชุมชนเหล่านั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News