HomeBT NewsDGA ตั้งเป้า 3 ปี เปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล

DGA ตั้งเป้า 3 ปี เปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล

DGA เปิดตัว “ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม” นั่งแท่นประธานบอร์ด และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กุมบังเหียนผู้อำนวยการฯ ปักธงทำงานภายใน 3 ปีเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ ชูวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2563 – 2565 สร้าง – เชื่อม – เปิด ประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน

กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ยกระดับหน่วยงาน พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดเผยถึง บทบาทและทิศทางของการเป็นหน่วยงานกลาง ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

“เราต้องเปลี่ยนผ่านภาครัฐในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Digital ID ถ้าเราทำได้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน”

- Advertisement -

DGA มีพันธกิจหลัก คือ การเร่งขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกมิติ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน ตามกรอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ที่กำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว

มีผลให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดัวยวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” รัฐบาลดิจิทัลจะต้องเปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน

อย่างไรก็ดีหลักสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 คือ สร้าง เชื่อม และ เปิด ประกอบด้วย

สร้างข้อมูล – ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลดิจิทัลคุณภาพสูง พร้อมนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ (Data Governance Frame Work)

สร้างคน – เตรียมความพร้อมคนให้สามารถบริการได้อย่างตรงใจประชาชน ด้วยการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ(TDGA)

การเชื่อม – เชื่อมต่อกันด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ Dgtal Tansformation ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (DX) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้

สามารถตอบโจทย์ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวต่างชาติเพื่อให้บริการภาครัฐแบบ Single View of Ctizen อันจะนำไปสู่การยกระดับบริการหน่วยงานภาครัฐมิติใหม่ที่สามารถให้บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

เปิด – พร้อมเปิดข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่าน Open Data และบริการกลางภาครัฐได้อย่างสร้างสรรค์ (data.go.th)

นอกจากนี้ยังวมถึงข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากที่มีความสำคัญชนกัน โดยเฉพาะข้อมูลของหน่วยงานของฐจัดเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลัดันการสร้างนวัตกรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชนเพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Goverment) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนระบบการทำงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

“เราจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ด้านกลุ่มธุรกิจ เราจะเลือกสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องเข้าคิวต่อวีซ่าและไม่ได้รับความสะดวก จะปรับให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น” ดร.อารีพงศ์ กล่าว

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วขึ้น ถ้าภาคเอกชนหมุนเร็ว แต่รัฐไม่หมุนตามก็จะแย่ จากการทำงานกับทั้งบริษัทเอกชนและรัฐ เห็นว่ามีความแตกต่างกันหลายอย่าง การที่เข้ามาทำงานกับ DGA หวังว่าจะนำประสบการณ์เข้ามาใช้ได้

ต้องยอมรับว่าภาครัฐช้ากว่าเอกชน แต่ภาครัฐเองก็มีคนเก่งอยู่ เราต้องพยายามให้ทุกคนมาทำงานร่วมกัน 3 ปีข้างหน้าจะได้เห็นรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้น และจะต้องปลูกฝังสิ่งใหม่ ๆ ให้กับบบุคลากร

Digital ID เป็นส่วนสำคัญ ประชาชนทุกคนควรจะมี ID ที่เป็นดิจิทัลสำหรับติดต่อกับภาครัฐ
-Service Request & Tracking คือการยื่นเอกสารที่เดียว
-E-Payment ระบบการชำระเงินผ่านผ่านระบบดิจิทัล
-E-License การออกใบอนุญาต หรือใบรับรองเป็นดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ

พันธกิจหลักของการเข้ามาบริหารงานใน DGA คือ ผลักดันให้ DG เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น

โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1.ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล
2.พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
3.ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล

โดยมุ้งเน้น 3 เรื่องหลักที่จะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ บุคลากร ขบวนการ และเทคโนโลยี

ซึ่งจะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มซ่องทางในการหาพันธมิตรเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามาร่วมกันให้มากขึ้น หรือมีการทำงานแบบร่วมสร้างสรรค์ หรือ Co-creation กับทุกฝ่าย

1.คน ปรับเรื่อง Mindset ปรับสกิลเพื่อให้รองรับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร ในทุกระดับ ต้้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึงผู้บริหาร

2.ขบวนการทาง DGA ทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาว่ามีกระบวนการไหนบ้างที่จะต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไข เราอยากลดขั้นตอนและกระบวนการก่อน และมีกระบวนการไหนบ้างที่ต้องแก้ไข

3.เทคโนโลยีที่ DGA จะต้องมีบทบาทร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและจะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามากำหนดว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานกลาง ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานไหนก็ได้ และมีการสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบระหว่างกัน

อย่างไรก็ดีภายใน 3 ปีนี้ DGA จะเร่งทำงาน และส่งต่อบริการ One Stop Service ในส่วนของ

1.Citizen Platform อาทิ ศูนย์รวมองค์ความรู้ ช่องทางการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลางด้านกฎหมาย
2.Business Platform ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการไปพร้อมกับ ก.พ.ร. สำหรับ Startup หรือผู้ที่สนใจเริ่มตันธุรกิจ สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ biz.govchanel.go.th ยื่นที่เดียว เอกสารชุดเดียว กรอกแบบฟรอม์เดียว ติดตามได้ทุกขั้นตอนการขอใบอนุญาต
3.Foreigner Platform ประกอบด้วย การรายงานตัว 90 วัน, แจ้งเข้า/ ไม่เข้า, ย้ายที่พัก, e-Visa, และการแจ้งการเดินทางเข้าประเทศ ให้เป็นรูปธรรมให้ได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ DGA ไม่สามารถดำเนินการได้เอง ต้องได้รับการประสานร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการบริการรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News