Home BT News รัฐบาลโชว์ผลงานด้านดิจิทัล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) เพิ่มความโปร่งใส ประหยัดงบ 7.8 หมื่นล้าน

รัฐบาลโชว์ผลงานด้านดิจิทัล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) เพิ่มความโปร่งใส ประหยัดงบ 7.8 หมื่นล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่มีอย่างต่อเนื่องของการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเร่งปรับระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมบัญชีกลาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้เดินหน้าในเรื่องดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว และมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อส่งเสริมความเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการสนับสนุนแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้อ้างอิงในการกำหนดราคากลางหรือของบประมาณ ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนลดต้นทุนของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานล่าสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,247,846 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่จัดหาได้ 1.33 ล้านล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณได้จากการใช้ระบบ e-GP จำนวน 7.86 หมื่นล้านบาท (ประหยัดได้ ร้อยละ 5.57 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด คือ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซึ่งประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 15.14 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา เป็นวิธีการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ (1)  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา และ (2)  การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

- Advertisement -

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมานั้น ส่วนราชการต่างๆได้บูรณาการการทำงานทั้งในเรื่องข้อมูลและกระบวนการประสานงาน แต่ละกระทรวงมีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยสอดรับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถผลิตผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมการให้บริการของภาครัฐที่สำคัญมากกว่า 45 บริการไว้ในแหล่งเดียว และจะมีจำนวนบริการเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป การให้บริการประชาชนรูปแบบออนไลน์ การออกเอกสารรับรองต่างๆแบบอเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สำหรับกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ได้มีแผนที่จะปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น โดยเฉพาะผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News