HomeBT Newsเปิดตัว(ร่าง)แผนแม่บทไซเบอร์ ระยะ 10 ปี เน้นรับมือภัยไซเบอร์

เปิดตัว(ร่าง)แผนแม่บทไซเบอร์ ระยะ 10 ปี เน้นรับมือภัยไซเบอร์

สดร. เปิดตัว(ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปีและ 10 ปี สาระสำคัญ เน้นสนับสนุนการรับมือภัยไซเบอร์ และขยายการสื่อสารไปพื้นที่ชายขอบ

นางสาวพลอยระวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดร.) ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลต้องการให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนไปยังจุดดังกล่าวก็จะเป็นที่จะต้องอาศัยการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ดี

“โดย สดช. จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน และ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำ ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(GDCC) ซึ่งเป้าหมายระยะสั้นคือการสร้างชุดข้อมูล 15 ชุด รวมถึงมีการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้จากโลกดิจิทัลได้ การดำเนินการทั้งหมดก็จำเป็นที่จะต้องมีแผนแม่บทที่ชัดเจน” นางสาวพลอยระวี กล่าว

- Advertisement -

ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรองในส่วนของรายละเอียดบางอย่างก่อนนำไปปรับใช้จริง โดยการจัดทำแผนดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และ ดิจิทัล ซึ่มีการร่วมมือกับ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สำหรับ (ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีระยะ 5 ปีและ 10 ปี โดยประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่

1. ด้านการติดต่อสื่อสารแพร่เสียงและแพร่ภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศทั้งในตัวเมืองและชนบทรวมถึงพื้นที่ชายขอบทางไกลเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าไทยมีหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้ว 74,987 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านในเมือง และมีอีก 44,352 หมูบ้านที่ใช้โครงการ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ และ USO NET ซึ่งหากเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ จะพบว่าประชาชนถึง ร้อยละ 80 มีอินเทอร์เน็ตบ้านใช้ ซึ่งสำหรับประเทศไทยอยู่ที่ ร้อยละ 42 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเวียดนาม
2. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล ในการทำธุรกิจและใช้งานไปยังต่างประเทศโดยการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Digital Hub)
3. การพัฒนาบริการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น 5g และ IoT เป็นต้น
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีให้พร้อมต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล ทั้งด้านข้อมูลนวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News