HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 19 มิถุนายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 19 มิถุนายน 2566นายกฯ สนับสนุนศักยภาพการส่งออกไทย สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันการค้าการส่งออกของไทย ทำให้ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค. – มี.ค.) ไทยใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ในการส่งออกและขยายตัวได้ดี ยอด 3 เดือน ส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 759.29 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ์ 92.64%


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ที่ไทยได้รับในปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช โดยประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ใช้สิทธิ GSP ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 759.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 55.61 ล้านเหรียญสหรัฐ นอร์เวย์ มูลค่า 3.71 ล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช มูลค่า 0.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ทำให้โดยรวมในช่วง 3 เดือนของปี 2566 (ม.ค. – มี.ค.) ไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP รวมกว่า 819.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565) รวมสินค้าส่งออกที่ใช้สิทธิฯ GSP ส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวสูงขึ้นถึงกว่า 126%

- Advertisement -


4 เดือนแรกปศุสัตว์ไทยส่งออกแล้วกว่า 8.5 หมื่นล้าน ตั้งเป้าทั้งปี 3 แสนล้านบาท

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ สินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ เนื้อสัตว์แช่เย็น/แช่แข็ง มีปริมาณส่งออก 356,748 ตัน มูลค่า 48,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น นม ไข่ และอาหารกระป๋อง มีปริมาณส่งออก 98,066 ตัน มูลค่า 8,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% และอาหารปศุสัตว์ มีปริมาณส่งออก 105,461 ตัน มูลค่า 4,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์พิจารณาเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทยเพิ่มในหลายประเทศ อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าภาพรวมปี 2566 จะสามารถส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้กว่า 3 แสนล้านบาท


ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ เนื้อไก่สดแช่แข็ง โดยมีปัจจัยจากความต้องการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของไทย ซึ่งมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ทำให้ไทยไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก นับตั้งแต่ปี 2551 นอกจากนี้ อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกที่ยังขยายตัวได้อีกมาก โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนการลงทุนตั้งโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยมากขึ้น ซึ่งทำให้การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากในระยะยาว


ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่ระยอง จังหวัดที่จีดีพีสูงสุดในประเทศ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (รปอ.) นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (หน.ผตร.อก.) นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ชปอ.) และผู้บริหารจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมีนายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (อสจ.ระยอง) ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงสร้างบุคลากร งบประมาณ ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนการดำเนินงานในปี 2566 และคำของบประมาณปี 2567 ตลอดจนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่


จังหวัดระยองนับว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น ในการดำเนินงานของ สอจ.ระยอง จึงต้องใช้ “หัวและใจ” ในการทำงานให้มาก โดยต้องตระหนักและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ เพื่อกำกับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งต้องเป็นผู้นำการดำเนินการให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่ สอจ.ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการควบคุมโรงงานอย่างเข้มงวด เอาจริงเอาจังกับโรงงานที่กระทำผิดซ้ำซาก อาจต้องหามาตรการ หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือหาระบบเข้ามาตรวจสอบให้เป็นมาตรฐาน มีความรวดเร็ว ถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องพยายามให้โรงงานต่างๆ เข้ามากรอกข้อมูลกลางในระบบ i-Industry และ i-Single Form ให้ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ


จองก่อนมีบ้านก่อน ธอส. จัดงานมหกรรมครึ่งปี – ครึ่งราคา : MID YEAR Half – Price Sale

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน “มหกรรมครึ่งปี – ครึ่งราคา : MID YEAR Half – Price Sale” ผ่าน Application : GHB ALL HOME และwww.ghbhomecenter.com ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 2566 นำทรัพย์เด่นมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดถึง 50% ของราคาประเมิน จำนวน 120 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า แบ่งเป็น ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 37 รายการ โดยมีรายการทรัพย์ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 23.5 ตารางวา ในหมู่บ้านพฤกษา 92 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ราคาจำหน่าย 1.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางได้หลายเส้นทาง และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย


ขณะที่ทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นำออกจำหน่าย 83 รายการ โดยมีรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 63 ตารางวา ในหมู่บ้านกุดขมิ้น อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ราคาจำหน่ายเพียง 5 แสนบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีพื้นที่อเนกประสงค์กว้างขวาง เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก พิเศษ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” ดอกเบี้ย (ต่ำสุด) นานสูงสุดถึง 24 เดือน รองรับสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)


เร่งพัฒนา 40 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยใน 19 จังหวัดชุมชนต้นแบบ ‘เที่ยวชุมชน ยลวิถี’

กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย” (Cultural Product of Thailand : CPOT) เพื่อมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่อุตสาหกรรม พร้อมทั้งการขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ


โครงการดังกล่าว จะมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 20 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ จาก 19 จังหวัด

คาดว่า CPOT ทั้ง 40 ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณธรรม เป็นที่สนใจของผู้ซื้อและมีช่องทางที่จำหน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่สนใจสินค้าจากชุมชน CPOT สามารถเลือกชมและชอปได้ที่ www.cpotshop.com หรือ https://www.facebook.com/CulturalProductofThailand?mibextid=LQQJ4d

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News