HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 18 กันยายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 18 กันยายน 2566


นายกฯ หารือผู้บริหารสนามบินเชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

วานนี้ (17 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

- Advertisement -


นายกรัฐมนตรีรับฟังการดำเนินการเตรียมการรองรับการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช่น การพัฒนาปรับอาคารผู้โดยสารเดิม การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ (แต่อยู่ในพื้นที่เดิม) รวมถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในการแก้ปัญหา capacity หรือความแออัดของผู้โดยสารของสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบันที่แม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารแล้ว แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นตามเป้าหมายคือ 20 ล้านคนต่อปี จึงต้องมีการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ขึ้น ส่วนการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนนั้นก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่


กระทรวงอุตฯ ปั้น 2,547 ฐานราก สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. ความสำเร็จทางธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ มุ่งให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ 2. ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข 3. ความลงตัวกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อโอกาสทางธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก ทั้งการลดโลกร้อน การลดใช้น้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น และ 4. การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ตั้ง ด้วยการกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมรากฐานของประเทศ เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรม จึงดำเนินการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน 2,547 ราย และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 312 ผลิตภัณฑ์ ทำให้วิสาหกิจสามารถกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยที่มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างรายได้ให้ภาคเกษตรที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งขึ้น“ประชาชนส่วนใหญ่ของไทยกว่า 45% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก แต่ผลผลิตส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับฤดูกาล ทำให้เกิดสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจึงขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรกลายเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยการเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนการเกษตรในลักษณะของฝากของที่ระลึกที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและการท่องเที่ยวมากขึ้น” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว


ดีอีเอส เตือน!! มิจฉาชีพปลอมเพจ ธ.ออมสินปล่อยสินเชื่อ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึง ผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2566 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,271,154 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 225 ข้อความ ทั้งนี้ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 211 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 14 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 152 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล จำนวน 62 เรื่อง กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 59 เรื่อง กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 9 เรื่อง และกลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 22 เรื่อง โดยเป็นเรื่องการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 18 เรื่อง


โดยข่าวปลอม และข่าวบิดเบือนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

อันดับที่ 1 : ธ. ออมสินปล่อยสินเชื่อ อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านเพจออมสิน จำกัดมหาชน
อันดับที่ 2 : ลมขึ้นเบื้องสูงนานส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในสมองฝ่อ ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์
อันดับที่ 3 : วิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมอง
อันดับที่ 4 : นำนิ้วโป้ง นิ้วกลาง และนิ้วนางมาชนกัน จะช่วยป้องกันโรคตับ
อันดับที่ 5 : ผู้ที่เป็นโรคไมเกรน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าคนปกติถึง 46%
อันดับที่ 6 : คณบดีศิริราชและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก ขายผลิตภัณฑ์ Oclarizin เพื่อแก้ปัญหาสายตา
อันดับที่ 7 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายย่อยร่วมเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท. เริ่มซื้อ 112 หน่วย 3,920 บาท
อันดับที่ 8 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อ-ขายกองทุนระยะยาว เริ่มต้น 10,000-5,000,000 บาท
อันดับที่ 9 : วัยหนุ่มสาวที่สุขภาพดีความดันอยู่ที่ 120/80 ผู้สูงวัยที่แข็งแรงความดันอยู่ที่ 140/90
อันดับที่ 10 : วิธีถูมือช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีและนอนหลับง่าย

พร้อมกันนี้ นายเวทางค์ ยังขอความร่วมมือประชาชน เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียล ควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ เพื่อความปลอดภัยและรู้เท่าทัน โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ติดตามความเคลื่อนไหวข้อความที่ผิดปกติในทุกช่องทางและได้มีการติดตามการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องประชาชนจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ หากท่านได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปกติ ผ่านเอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


รมว.ดีอีเอส เตรียมดัน Talent visa สำหรับกลุ่ม Digital Nomad หรือ Remote Worker

วานนี้ ( 17 ก.ย.66) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผย หลังการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน ร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยได้รับข้อมูลจากคนในท้องถิ่นว่าปัจจุบันมีกลุ่ม Digital Nomad ที่ทำงาน ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า5-6 พันคน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จำนวนมาก จึงขอให้นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้มีการขยายตัวกลุ่ม Digital Nomad เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาทำงาน ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้รับปากว่าจะรีบพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว


รมว.ดีอีเอส กล่าวว่า digital nomad visa จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจ และสามารถขยายผล ในวงกว้าง ให้กับจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม digital โดยทางดีอีเอส จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย Digital Nomad หรือ Remote Worker โดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ในการดึงดูดแรงงานขั้นสูง และกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลน


“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ยะลา ฟังปัญหา ‘ชาวสวนทุเรียน ยางพารา’

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิ์สังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ต้องการลงมาในพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงของเกษตรกรโดยตรง เป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาที่แท้จริง โดยจังหวัดยะลามีประเด็นปัญหาหลักๆ 3 เรื่อง ที่เกษตรกรได้เสนอมา คือ 1. ผลกระทบจากช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยแนวทางแก้ไขระยะเร่งด่วน หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการร่วมกันในการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ ส่วนระยะยาว ตนจะขอนำเรื่องนี้กลับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ต่อไป 2. ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกันศึกษาหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว และรายงานผลให้ทราบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ และ 3. ราคายางพารา และการตลาดการแปรรูป ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News