HomeBT News“คลัง” แจงไม่ได้ถังแตก เปิดบริจาคน้ำท่วม ยันฐานะการคลังยังปึก

“คลัง” แจงไม่ได้ถังแตก เปิดบริจาคน้ำท่วม ยันฐานะการคลังยังปึก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้แจงประเด็นการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลว่า  ภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที โดยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการจังหวัดละ 20 ล้านบาทได้

สำหรับการจัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาลนั้น เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ภาครัฐได้ดำเนินการในขั้นต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนรวมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในสังคม

“การจัดรายการพิเศษดังกล่าว มิใช่มาจากสาเหตุที่กระทรวงการคลังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ โดยปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 รัฐบาลมีเงินคงคลังอยู่ที่ 512,274 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล”

“สศค.” ยันเงินคงคลังมีกว่า 5 แสนล้าน

“นายลวรณ  แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,309,857 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,754,463 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 348,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 512,274 ล้านบาท

- Advertisement -

ลวรณ  แสงสนิท
นายลวรณ  แสงสนิท

จัดเก็บรายได้ 11 เดือน สูงกว่าเป้า 2.3%

“นายลวรณ” ระบุว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ส.ค.62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,332,840 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท หรือ 2.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 51,916 ล้านบาท หรือ 2.3%

โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 44,043 ล้านบาท หรือ 32.2% การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 36,016 ล้านบาท หรือ 2.1% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 14,655 ล้านบาท หรือ 9.6% รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ที่สูงกว่าประมาณการ 8,016 ล้านบาท หรือ 8.7%

ซึ่งการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ 22,480 ล้านบาท หรือ 1.0%

นายลวรณ ยืนยันว่า “กระทรวงการคลังคาดว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News