HomeBT Newsบัญชีกลาง เปิดเกณฑ์เบิกค่ารักษาโควิด-19สิทธิข้าราชการในสถานพยาบาลเอกชน

บัญชีกลาง เปิดเกณฑ์เบิกค่ารักษาโควิด-19สิทธิข้าราชการในสถานพยาบาลเอกชน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) กรณีติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉิน (UCEP Plus) ตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ใช้ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย (สีแดง สีเหลือง และสีเขียว) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ สพฉ.กำหนด กรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

กรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดงและสีเหลือง)  

- Advertisement -

– สามารถเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยอัตราการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฯ (UCEP Plus) 

– การเบิกค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการรักษา  

– หากมีประกันภัย ต้องใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากประกันภัยก่อน ส่วนที่เกินจากสิทธิจึงจะสามารถเบิกได้  

กรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย (สีเขียว) 

– เข้ารับการรักษา ได้เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 85 แห่ง 

– อัตราการเบิกจ่าย ให้เบิกได้เท่ากับอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามที่ สปสช. กำหนด  

– รูปแบบการให้บริการ ครอบคลุมทุกกรณี เช่น Hospital Hotel Isolation, Home Isolation, Community Isolation เป็นต้น 

– การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด “การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น โดยดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบของ สปสช. เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจึงจะจ่ายเงินให้สถานพยาบาลของเอกชนภายใน 15 วัน ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 213 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854  4441 ในวัน เวลาราชการ”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News