HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 16 ตุลาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 16 ตุลาคม 2566


ยืนยัน! ส่งต่อแรงงานไทยที่อิสราเอล ต้องอยู่ภายใต้ความยินยอม

กระทรวงแรงงานเผยข้อกังวลประเด็นการเปลี่ยนนายจ้างในประเทศอิสราเอล ระหว่างนายจ้างรายหนึ่งไปยังนายจ้างอีกรายหนึ่งนั้น

เรื่องดังกล่าว ไม่ใช่การค้ามนุษย์ หรือการขายแรงงาน แต่เป็นการอพยพ เคลื่อนย้าย ส่งต่อแรงงานไทยไปยังจุดที่ปลอดภัย

- Advertisement -


หากแรงงานยังอยู่กับนายจ้างรายเดิม “ก็จะไม่มีรายได้” เนื่องจากนายจ้างรายเดิมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ นายจ้างจึงส่งต่อไปยังนายจ้างรายใหม่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนนายจ้างรายใหม่

ย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ “ความยินยอมของลูกจ้าง” และ มีสิทธิที่จะไม่ทำก็ได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) ที่ระบุหน้าที่นายจ้างว่า

กรณีเกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในอิสราเอล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของลูกจ้าง นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย และพยายามจัดหางานให้แก่ลูกจ้าง โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาฉบับที่ทำ

นอกจากนี้ ยังระบุว่า นายจ้างต้องจัดหาพาหนะรับส่งลูกจ้างในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ ทูตแรงงานได้แจ้งนายจ้างขอให้ลูกจ้างได้พักฟื้นสภาพจิตใจ 7 วัน ก่อนเริ่มงานใหม่เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า จะคำนึงถึงประโยชน์ของแรงงานไทยสูงสุด และจะคุ้มครองแรงงานไทยให้มีความเป็นอยู่ และการจ้างงานที่เหมาะสม


พณ. ผนึกพันธมิตร ลดราคาสินค้าเจ ดูแลค่าครองชีพคนไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พณ เผย กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ห้างท้องถิ่น ตลาดกลาง และตลาดสดต่าง ๆ รวมถึงร้านค้า ร้านธงฟ้า รวม 534 ราย ร่วมจัดงาน พาณิชย์สั่งลุย เทศกาลกินเจ ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ต.ค. 66


โดยนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ มาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้กับระชาชน และสามารถเข้าร่วมเทศกาลทำบุญในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป จะได้อิ่มบุญ อิ่มความรู้สึกที่ดี ๆ


หนุนนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือการรับรองความรู้ความสามารถแก่พนักงานของตนเอง โดยไม่ต้องกันเงินของตนเองมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว


สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 67 ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน เริ่มชำระงวดแรกหลังพ้น 60 วันนับแต่ทำสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินแล้ว ต้องทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2643 6039 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4


ไทย–จีน ร่วมแก้ไขพิธีสารฯ เพิ่มรายการส่งออกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสัตว์ปีก

ที่ประชุม ครม. (10 ต.ค. 2566) เห็นชอบการลงนามความตกลงเพื่อ “แก้ไขพิธีสาร” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับสำนักงานศุลกากรประเทศจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์


เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ขอขยายขอบข่ายพิธีสารฯ

โดยเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค (รวมถึงอวัยวะภายใน) ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

มีจำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ ประกอบด้วย

 • ตีนเป็ด
 • ข้อปีกเป็ด
 • ปีกกลางเป็ด
 • ปลายปีก
 • ปีกบนเป็ด
 • ตับเป็ด
 • คอเป็ด
 • กึ๋นเป็ด
 • หัวใจเป็ด
 • ไตเป็ด
 • ลิ้นเป็ด
 • หัวเป็ด
 • ปากเป็ด
 • กระดูกเป็ด
 • กระดูกอ่อนเป็ด
 • เอ็นเป็ด
 • ไขมันเป็ด
 • หนังเป็ด

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ:

 • สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทยไปจีนได้มากขึ้น
 • ขยายตลาดต่างประเทศ
 • สร้างโอกาสการลงทุนทางการค้า
 • มูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น


คุมเข้ม! สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ห้ามนำเข้าไทย ฝ่าฝืนโทษหนัก

รัฐบาล โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการตรวจสอบ/ป้องกัน “สินค้านำเข้าด้อยคุณภาพ” อย่างเข้มงวดมุ่งเน้นตรวจสอบสินค้าที่เกี่ยวกับ “ความปลอดภัยของประชาชน” รวมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเข้าไทย ดังนี้

 • ตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในข่ายการควบคุมของ สมอ. จำนวน 143 รายการ อย่างใกล้ชิด หากมีสินค้านำเข้าที่ใช้พิกัดและรหัสสถิติที่เชื่อมโยงไว้ ผู้นำเข้าจะต้องยื่นข้อมูลการนำเข้าผ่านระบบ NSW และได้รับใบอนุญาตก่อนรับมอบสินค้าจากกรมศุลกากร
 • ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกากรผ่านระบบ e-Tracking เพื่อตรวจสอบความผิดปกติและการลักลอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้ระบบ e-Market surveillance ในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดและทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ในการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ
 • บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจควบคุมสินค้าในท้องตลาด รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนควบคุมการตลาดแบบตรง และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางรายการโทรทัศน์

หากผู้ผลิตและผู้นำเข้าฝ่าฝืนกฎหมาย:

 • โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน:

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News