HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 16 มิถุนายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 16 มิถุนายน 2566ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตร ล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5 (The 5th Meeting of Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Joint Working Group on Agriculture) ว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบ LMC (LMC Project) ระหว่างปี 2564-2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ด้านการเกษตร (5-Year Plan of LMC Agricultural Cooperation (2023-2027) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่งคงทางอาหารในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเสริมสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร รวมไปถึงการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกในอนาคต

- Advertisement -


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Soft Power Tourism Booster Shot

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot และเปิดตัวแคมเปญ Year Of Thai Gastronomy โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) ผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า The EmQuartier


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ Food อาหาร, Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ Festival เทศกาลประเพณีไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก ส่งเสริมวัฒนธรรม Soft Power ของไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ


ไอแบงก์ ฉลองครบรอบ 20 ปี ออกเงินรับฝากประจำ 20 เดือน ผลตอบแทนสูงสุด 20%

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร เปิดเผยว่า “ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 ธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประจำ 20 เดือน “ไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต” โดยมีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุดถึง 20% ต่อปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินรับฝากของธนาคารที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ “บารอกัต” ที่เป็นชื่อภาษาอาหรับมีความหมายว่าความจำเริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ไปจนถึง วันที่ 12 ส.ค. 2566 ซึ่งตั้งเป้าหมายวงเงินโครงการที่ 4,000 ล้านบาท”


เงินรับฝากประจำ “ไอแบงก์ 20 ปี บารอกัต” นี้ ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือน ภายใต้หลักการวะกาละฮ์ โดยมอบอัตราผลตอบแทนเป็นขั้นบันได (step) ตามระยะเวลาการฝาก ซึ่งในเดือนที่ 1-5 อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 0.20% ต่อปี เดือนที่ 6-10 อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.00% ต่อปี เดือนที่ 11-15 อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.20% ต่อปี เดือนที่ 16-19 อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ 2.00 % ต่อปี และพิเศษ! ในเดือนที่ 20 อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่ 20.00% ต่อปี ทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยจากระยะเวลาการฝากทั้งหมดจะอยู่ 2.01% ต่อปี (อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับคำนวณจากประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้นเฉลี่ยทั้งปี)


ธอส. ขยายเวลาลงทะเบียนมาตรการที่ 23 [M23] อีก 6 เดือนถึง ธ.ค.66

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนมาตรการ 23 [M23] : สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง


โดยให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้อีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2566 จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 โดยลูกค้าที่เข้าร่วม M23 สามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ประกอบด้วย

  1. แนวทางที่ 1 : ผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก, เดือนที่ 7-12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท, เดือนที่ 13-18 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 19-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส.ในปัจจุบันเท่ากับ 6.90% ต่อปี) (กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ)
  2. แนวทางที่ 2 : ผ่อนชำระเริ่มต้น 1,500 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก, เดือนที่ 10-14 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท, เดือนที่ 15-19 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 20-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท (กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ)

    มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

ายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้เปิดจุดให้คำปรึกษาที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


เพื่อเดินหน้าแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบในครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และผู้ที่มีปัญหาหนี้สามารถเข้าถึง ธ.ก.ส. ได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ต้องเดินทางไปสาขา สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ในโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และ Line Official Account: BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News