HomeBT NewsAirbnb ไม่ได้ทำลายโรงแรมแต่ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว

Airbnb ไม่ได้ทำลายโรงแรมแต่ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันการเข้ามาของแฟลตฟอร์ที่ทำให้ประชาชนสามารถเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวมาพักได้ ที่เรียกว่า Sharing economy อย่าง Airbnb ช่วงแรกถือเป็นสิ่งใหม่ในสังคมและถูกตั้งคำถามว่า สร้างปัญหาให้โรงแรมต่าง ๆ หรือไม่ ? ด้าน Airbnb มองกลุ่มลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน และยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ด้วยวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย

นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb เปิดเผยกับ BusinessToday ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Sharing economy หรือ สังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ที่เปิดให้มีการแบ่งปันที่พัก แบ่งปันการใช้งานสิ่งของต่าง ๆ กับบุคคลทั่วไป โดยมีการเก็บค่าบริการนั้น คือ การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวมีความต้องเข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ตามชุมชน ท้องถิ่น เมืองรอง และ สถานที่ที่ยังไม่มีคนไปมากนัก ดังนั่นการเข้ามาของแพลตฟอร์ม Airbnb จึงเป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ในท้องทิ่นได้มอกกว่า การท่องเที่ยวแบบทั่วไปในอดีตที่มักจะมีการไปท่องเที่ยวแต่ในหัวเมืองใหญ่ และตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตของ Airbnb เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะหัวเมืองใหญ่ อย่าง กรุงเทพฯ , พัทยา หรือ ภูเก็ต เท่านั้น ขณะเดียวกันในภูมิภาคเอเชียมีรายได้ของเจ้าบ้านที่อยู่ในแฟลตฟอร์มของ Airbnb ถึงกว่า 30,000 ล้านบาท

นางมิช โกห์ กล่าวต่ออีกว่า การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีที่ถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Airbnb ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถที่จะแบ่งบันบ้านของตนเองให้ผู้อื่นได้เข้ามาพักอาศัยได้เพียงแค่ปลายนิ้ว ซึ่งการถ่ายภาพที่ง่ายขึ้นและเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่ก้าวหน้า ทำให้การถ่ายภาพบ้านพักสวยๆไม่จำเป็นต้องใช้กล้องใหญ่แบบ DSLR อีกต่อไป ขณะที่เมื่อคนเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น นั่นทำให้มีลูกค้าที่รอการเข้าพักอาศัยตามท้องถื่นต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นก็สามารถเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งหนึ่งที่ Airbnb ต้องการไม่ใช่แค่มียอดการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ๆสูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ในหัวเมืองเล็ก ๆ หรือ เมืองรอง ก็สำคัญเช่นกัน

- Advertisement -

Airbnb เชื่อว่าเพี่ยงแค่องค์กรเดียวไม่สามารถสร้างผลกระทบในสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเมืองรองได้ ดังนั้นจึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย , ธนาคารออมสิน หรือแม้กระทั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าบ้านในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมความรู้ในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าพัก

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ Airbnb ต้องทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเพราะ แนวคิดของการแบ่งปันที่พัก(House-Sharing) ถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ในหลายประเทศ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องของข้อกฏหมายและคำแนะนำในการปรับปรุงกฏหมายและข้อบังคับให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชาชนและนักท่องเที่ยว

หนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากในประเทศไทย คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมที่จะสื่อให้กับชาวโลกมากยิ่งขึ้น จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวมีผู้ให้บริการที่พักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 360 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 ในสถานที่ที่คนอยากไปมากที่สุด โดยมีอัตราในการจองที่พักเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 357 ในการแข่งขัน “โมโตจีพี” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้ต้อนรับแขกมากกว่า 430 คน จากมากกว่า 100 เมืองทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สำหรับการเก็บค่าใช้จ่ายกับเจ้าบ้านที่ได้รับการจองที่พักผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb จะมีการหักจากค่าที่พักอยู่ที่ ร้อยละ 3 เช่น ค่าที่พัก 100 ดอลล่าร์ ต่อวัน ก็จะหัก 3 ดอลล่าร์เข้า Airbnb

นางมิช โกห์ มองว่า ในอนาคตการท่องเที่ยวจะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นและขยายไปในหัวเมืองเล็ก ๆ ที่ยังคงมีวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยเห็น เช่น หาดใหญ่ , เชียงราย , ตรัง เป็นต้น ซึ่งสำหรับประเทศไทยเมื่อเทียบในแต่ละปีแล้วจะพบว่า ปีที่ผ่านมา มีอัตราการจองที่พักเพิ่มถึง ร้อยละ 53 ซึ่งในบางจังหวัดมียอดการจองที่พักเติบโตมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งการเข้ามาของ “สังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน” จะทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ขณะที่แพลตฟอร์ม Airbnb มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจากโรงแรมทั่วไปที่อยู่ตามหัวเมือง เพราะเมื่อผู้คนในท้องถิ่นสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนแบบที่ไม่สามารถหาในเมืองใหญ่ๆได้ ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นหลุ่มที่สนใจในการเรียนรู้ศิลปะ-วัฒนธรรมท้องถิ่น Airbnb จึงมองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรค์ค่อโรงแรม แต่เป็นโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับพื้นที่และประเทศนั้นๆมากกว่า

ทั้งนี้ นางสาวมิช โกห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การท่องเที่ยวในโลกดิจิทัลถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวด้วยตนเองถือว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นและการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News