HomeBT NewsJASIF ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม3.8หมื่นล้าน

JASIF ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม3.8หมื่นล้าน

หลังจากเลื่อนมานานข้ามปี JASIF ก็ประกาศเพิ่มทุนไม่เกิน 3.8 หมื่นล้าน ซื้อสินทรัพย์เพิ่มจาก TTTBB เตรียมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 23 ส.ค.นี้ ขายผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง(OpticalFiberCable) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตรในวันที่ 23 ส.ค.นี้

- Advertisement -

การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้จะเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยการซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) โดยกำหนดราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ราคาไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม) โดยกองทุน พิจารณาราคาดังกล่าวประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด

ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะไม่สูงกว่าราคาประเมินท่ีต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย

ในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทนุที่จะใช้ในการลงทุนทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งนี้จะมาจาก การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนในจำนวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราคาไว้หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท

การกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นจำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

นอกจากนั้น กองทุนอาจทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ส่วนเพิ่ม รวมเป็นจำนวนเงินกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาท

กองทุนจะให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์กิโลเมตรแก่ TTTBB เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือนโดยการให้เช่าจะสิ้นสดุลงในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2575

โดยกองทนุมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในนปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก ซึ่งคือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ 2575 (หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL)ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่อ อายุสัญญาเช่าหลัก

บริษัทจัดการเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยเดิม 2,500 ล้านหน่วย โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิวันที่ 24 ก.ค.

ราคา JASIF ปิดตลาดวานนี้(9 ก.ค.) อยู่ที่ 11.30 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News