HomeBT Newsลงทุน “10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน” ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% หักค่าขนส่ง-น้ำ-ไฟ 2 เท่า

ลงทุน “10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน” ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% หักค่าขนส่ง-น้ำ-ไฟ 2 เท่า

รัฐบาลชวนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี หักค่าน้ำ/ไฟ 2 เท่า ปลอดภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง คือ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายละเอียดมาตรการ เงื่อนไข และประเภทกิจการเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน (2566-3570) โดยมีผลตั้งแต่ 3 ม.ค. 66 ครอบคลุม 13 กลุ่มกิจการ ดังนี้

1)อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2)การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์
3)การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
4)การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5)การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โลหะ และวัสดุ
6)การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเยื่อกระดาษ
7)กิจการสาธารณูปโภค
8)นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
9)การผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
10)การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
11)การผลิตเครื่องเรือน
12)กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
13)กิจการบริการ

- Advertisement -


ส่วนรายละเอียดสิทธิประโยชน์ กรณีเป็นประเภทกิจการเป้าหมาย (89 กิจการ) จะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

1)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

2)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

3)ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

4)ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

5)ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

6)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี

7)ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร


กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไป จะได้รับสิทธิและประโยชน์ อาทิ

1)ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

2)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

3)ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

4)ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

หากเป็นการลงทุนในจังหวัดนราธิวาส จะได้รับสิทธิและประโยชน์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า ในภาพรวมการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นับตั้งแต่ปี 2558 อยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท คู่ขนานการส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี รัฐบาลยังได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในทุกจังหวัดชายแดน เพื่อสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News