HomeBT Newsลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 กันยายน-20 พฤศจิกายน 65

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 กันยายน-20 พฤศจิกายน 65

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)…. เป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันประมาณ 5 บาทต่อลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 256 – 20 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันนี้ เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อประชาชนที่ต้องรับภาระค่าของชีพที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวกับสถานการณ์การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล รวมทั้งเพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดว่า รายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท/เดือน  ซึ่งการดำเนินการระยะเวลา 2 เดือน จึงคาดว่าจะสูญเสียรายได้ ประมาณ 20,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังนั้น การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ไม่ให้สูงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News