HomeBT Newsอัพเดท! เช็คก่อนบิน'ข้ามจังหวัด'

อัพเดท! เช็คก่อนบิน’ข้ามจังหวัด’

แม้มีแนวโน้มว่าจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่มีการประกาศออกมาในแต่ละจังหวัด

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาอัพเดทล่าสุด คนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน จะต้องตรวจสอบคำสั่งและประกาศของของจังหวัดปลายทาง ก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาความไม่สะดวกในจังห+วัดปลายทาง

ปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 5 แห่งของ ทอท. คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่สายการบินเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียตเจ็ท

- Advertisement -

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงมีมาตรการกำหนดให้ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกท่าอากาศยาน จะต้องผ่านจุดตรวจเช็กอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยาน หากการคัดกรองพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่ท่าอากาศยานได้

นอกจากนี้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสารชม.1 รวมทั้งรับแจกเอกสารคำแนะนำการเฝ้าสังเกตอาการหรือกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องกักตัวในที่พักหรือโรงแรมที่จังหวัดกำหนดเป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จังหวัดเชียงราย ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะต้องกรอกเอกสารผ่าน QR code ของฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการคัดกรองต่อเป้าหมายผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคน หากผู้โดยสารมีภูมิลำเนา และวิถีชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากกว่า 1 วัน และเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อถึงที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงแรม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พำนักอาศัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน  (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด

ห้ามออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย กรณีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แต่ไม่มีประวัติภูมิลำเนาตามที่กล่าวข้างต้น หรือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อการเดินทางเฉพาะวันเดินทางเท่านั้น ให้ถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังตนเอง (Self Quarantine) คือ ไม่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคภายในพื้นที่พำนัก แต่ต้องสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ต้องมารายงานตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท และกักตัว 14 วัน (Local Quarantine)

ส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานอื่นๆ ของ ทอท.มิได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และการดำเนินงานของท่าอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าอากาศยานของทอท.นั้น ยังคงระงับการให้บริการจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

กรมท่าอากาศยาน ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 มีสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่

สำหรับท่าอากาศยานน่านนคร เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ระนอง ชุมพร หัวหิน ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1 – 31 พ.ค. 63 ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดังกล่าว ยังคงเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน เที่ยวบินราชการเที่ยวบินขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์

กรมท่าอากาศยาน ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาตรวจสอบประกาศและเงื่อนไขของจังหวัดปลายทางก่อนในการเดินทางทุกครั้ง

สำหรับการปฏิบัติตัวตามประกาศและเงื่อนไขของผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีดังนี้

จังหวัดกระบี่

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ เว้นแต่ได้รับการยืนยันผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง พร้อมแสงหลักฐานครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหน

กรณีที่บุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง หรือไม่มีเอกสาร จะต้องกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวที่จังหวัดกำหนด 14 วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่าน QR Code

ต้องทำการกักตัวและเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันโดยเคร่งครัด

จังหวัดนครพนม

อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถเข้าในอาคารที่พักผู้โดยสารเท่านั้น

ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้าจังหวัดนครพนม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดตรัง

ผู้เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรัง ต้องเข้ารับการกักตัวตามที่กำหนด และต้องแสดงหลักฐานการเข้าพื้นที่จังหวัด คือ บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงภูมิลำเนา ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สำหรับผู้ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้ได้รับการยกเว้นและมีเงื่อนไขตามที่กำหนด

จังหวัดบุรีรัมย์

ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องทำการกักตัว 14 วัน ผู้ที่กักตัวครบ 14 วัน จะได้รับสติกเกอร์เครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)

กรณีผู้เดินทางเข้ามาเพื่อติดต่อธุร หรือ ข้าราชการที่มาตรวจราชการ พักอาศัยอยู่ในห้องที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 14 วัน ต้องพักอาศัยและติดต่อธุรกิจกับลูกค้าภายในโรงแรมที่กำหนด โดยผู้ที่เดินทางจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต้องเดินทางโดยรถบริการของโรงแรมหรือรถสาธารณะที่อยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าพนักงานโรคติดต่อเท่านั้น

จังหวัดพิษณุโลก

คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หากพักที่บ้านต้องกักตัวพร้อมบุคคลในบ้าน 14 วัน หรือ อาจเลือกพัก ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Save Phisanulok 14 วัน

กรณีคนต่างจังหวัดมาลงเครื่อง ณ ท่าอากาศยานและจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดื่น ให้เดินทางออกจากจังหวัดโดยทันที และต้องไม่แวะทำกิจกรรมใด ๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดถึงภูมิลำเนาทุกคนต้องรายงานตัวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมกักตัวเองในที่พักเป็นวลา 14 วัน

ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันแลัควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จังหวัดอุดรธานี

ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานอุดรธานีทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่าน QR Code และต้องทำการกักตัว และเฝ้าระวังติดตามสังเกตการเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด

กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และถูกประกาศปิดพื้นที่ ให้แจ้งสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างเคร่งครัด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News