HomeBT Newsก.อุตสาหกรรม - ก.คมนาคมจับมือ JMA ยกระดับภาคการผลิตไทยให้เทียบเท่าญี่ปุ่น

ก.อุตสาหกรรม – ก.คมนาคมจับมือ JMA ยกระดับภาคการผลิตไทยให้เทียบเท่าญี่ปุ่น

สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น (JMA) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมเตรียมจัดงาน“Maintenance and Resilience Asia 2019” ภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ที่ ไบเทค กรุงเทพฯ มุ่งหวังเพื่อยกระดับภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับญี่ปุ่น

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานด้านหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ คือการส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากแนวทางดังกล่าวจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศไทยให้เท่าเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 

โดยปัจจัยสำคัญที่ภาคการผลิตควรให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) สามารถทำงานได้หลายบทบาท เข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเรียนรู้ระบบที่ทันสมัย รวมถึงการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตทั้งระบบหุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า หรือไอโอที (Internet of Things) ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านผลผลิตทางอุตสาหกรรม การซ่อมบำรุงสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีระบบหรือเครื่องมือที่สามารถรายงานสถานะหรือการทำงานแบบเรียลไทม์มากขึ้น

- Advertisement -

ทางด้าน นายวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในอนาคตการคมนาคมจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความแข็งแกร่งที่มากขึ้น สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อระบบขนส่งกับสิ่งอำนวยความสะดวก การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การเดินทาง และการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ตั้งแต่ในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น 

โดยความท้าทายสำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพของการเดินทางและการคมนาคมขนส่งด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงหลักการทางวิศวกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา ระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่หลายๆ ประเทศให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการ ทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การขนส่งระบบราง การใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคมนาคมโดยเฉพาะทักษะด้านวิศวกรรม ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาบุคลากรจากต่างประเทศ โดยภาครัฐและเอกชนจะต้องมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติด้านคมนาคมที่สูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ นายอัตสึชิ เทเรดะ ผู้จัดการอาวุโส สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น (JMA) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรม เป็นพันธมิตรและฐานการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า กิจกรรม “Maintenance and Resilience Asia 2019” จะสามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และส่วนโครงสร้างพื้นฐานของไทยสามารถแข็งแกร่งได้เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์การผลิตให้สามารถเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตของโลก

ส่วนมุมมองการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม นายอัตสึชิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นมีฐานด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ แนวโน้มบริษัทญี่ปุ่นในไทยหากมีโปรดักส์ที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก อาจจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามเนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่า ซึ่งในอนาคตหากประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้ เช่น ระบบซอร์ฟแวร์ จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News