HomeBT Newsลับคมความคิด นักบริหารระดับสูง ด้วยหลักสูตร ปศส. 19

ลับคมความคิด นักบริหารระดับสูง ด้วยหลักสูตร ปศส. 19

หากคุณคือนักบริหารหัวก้าวหน้า ชอบการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ สถาบันพระปกเกล้าประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19”  ในวันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 โดยเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครครั้งนี้ “รศ. ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์” ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้มาบอกเล่า พร้อมแง้มถึงความน่าสนใจให้ฟัง

ที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตร ปศส.

หลักสูตรปศส. เริ่มต้นเมื่อ 19 ปีที่แล้ว เป็นดำริของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์​ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งสมัยนั้นท่านได้สำรวจความต้องการของ สส. และสว. ในรัฐสภาถึงประเด็นความรู้ที่คิดว่าจำเป็นในการบริหารราชการ ปรากฏว่ามี 2 หัวข้อ ที่ท่านเหล่านั้นต้องการทำความเข้าใจมากขึ้น คือ การบริหารเศรษฐกิจ และกฎหมายมหาชน จุดประกายให้เกิดเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้า โดยหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ ใช้เวลาในการพัฒนากว่า 1 ปี จนเป็นหลักสูตร ปศส. ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รวบรวมเอานักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศมาเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และมีวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากที่สุด

- Advertisement -

สถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา มีภารกิจหลักในให้บริการด้านการศึกษาอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ” เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ (ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรอิสระ) รวมถึงเปิดกว้างแก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ตรวจสอบการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในสังคม

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรปศส. รุ่นที่ 19 ใช้เวลาศึกษาอบรมประมาณ 9 เดือน (487 ชม.) ในวันศุกร์เย็นและวันเสาร์  องค์ประกอบของการเรียน เป็นเรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ มีการเรียนรู้ทั้งหลักคิดของความเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่าย รวมถึงเรียนรู้เศรษฐกิจโลก โครงสร้างเศรษฐกิจไทย และการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ประเด็นเชิงสังคม ต่างๆ อาทิ ประเด็นความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ

หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

-กลุ่มที่ 1 “แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์”  ให้ผู้ศึกษาเข้าใจและอธิบายทฤษฎีพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงภาคกฎหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวของกับการบริหารนโยบายสาธารณะ

-กลุ่มที่ 2  “เศรษฐกิจโลก” เนื้อหาเป็นประเด็นใหม่ๆ  ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ความจำเป็นในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก

-กลุ่มที่ 3 “วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องพัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในทุกภาคการผลิต ตลอดจนผลกระทบทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศในยุค New Normal

-กลุ่มที่ 4 “การบริหารเศรษฐกิจไทย” มีเนื้อหาที่แสดงการบริหารเศรษฐกิจไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายบริหารเศรษฐกิจด้านการบริหารการเงิน การคลัง การค้า และการลงทุน ฯลฯ

-กลุ่มที่ 5 “เศรษฐศาสตร์สังคม” เนื้อหาครอบคลุมถึงประเด็นเชิงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โครงสร้างประชากรและแรงงาน การศึกษา แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการถือครองที่ดิน เป็นต้น

หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเรียนรู้และศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ

หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

การสัมมนาประเด็นนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมที่เป็นนักบริหารระดับสูงจากหลากหลายองค์กรมีความสำคัญ เผื่อถ่ายทอดและพัฒนาในรูปแบบรายงานเอกสารวิชาการ โดยผ่านการประชุมกลุ่ม การวิพากษ์ และปรับปรุงแก้ไขรายงาน และการส่งผลงาน ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ความพิเศษของ ปศส.รุ่น 19

ทุกๆ รุ่น หลักสูตรมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ปีนี้เรามีการนำเรื่อง “KPI DNA” เพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตร เพราะสถาบันพระปกเกล้าต้องการที่จะปลูกฝังให้ผู้ที่มาอบรมสามารถใช้ตรรกะการเรียนรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศอย่างแท้จริงภายใต้สำนึกของการมีจิตสาธารณะ เพื่อให้สามารถกลับไปบริหารองค์กรหรือนโยบายระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ให้สังคมได้เห็นว่าสถาบันพระปกเกล้าไม่ได้มุ่งหรือสนับสนุนในเรื่องของการสร้างประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนความพิเศษของหลักสูตร ปศส. อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สามารถรวมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นวิทยากรเรื่องการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะได้มากที่สุด

ฝากถึงผู้ที่สนใจ และกำลังตัดสินใจ

จากประสบการณ์ที่บริหารและอยู่กับหลักสูตร ปศส. มาตั้งแต่เริ่มต้น สามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า หลักสูตรต้องมีดี ที่สามารถคงอยู่ได้ยาวนานและมีผู้บริหารสนใจเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสของการเริ่มต้นหลักสูตรในปีที่ 19 ขอยืนยันว่า หลักสูตร ปศส. เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ก็ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป เราต้องการให้ผู้ที่มาเรียนได้เข้าใจและสามารถสื่อสารเรื่องของเศรษฐกิจได้ถูกต้อง นำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนางานด้านการบริหารเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น ทั้งผู้บริหารงานจากองค์กรภาครัฐภาคและภาคเอกชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานของทั้งสองภาคส่วน ในขณะเดียวกัน การที่เราได้ผสมผสานนักศึกษาที่มีความหลากหลายทำให้เขาสามารถพัฒนาตนเอง และสร้างเครือข่าย (แต่เป็นเครือข่ายที่ดี) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และต้องอยู่ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมดีๆ ให้สังคม ซึ่งหลักสูตรก็ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ อยู่เสมอ หลักสูตรตระหนักอยู่เสมอในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารเศรษฐกิจ ที่สอดแทรกทั้งในเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดหลักสูตร ไม่ได้มองในเรื่องของการแสวงหากำไร แต่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมทำเพื่อสังคมและประเทศอย่างแท้จริง ค่ะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 ส.ค. 63 (และชำระค่าธรรมเนียมได้ใจวันที่ 4-21 ส.ค.63) เปิดสอนตั้้งแต่วันที่ 28 ส.ค.63 – 30 มิ.ย.64  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ kpi.ac.th/

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News