HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 11 กันยายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 11 กันยายน 2566


ธรรมนัส พบเกษตรกรภาคเหนือ รับปากเร่งแก้ปัญหา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- Advertisement -


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำลำนำแม่กื้ด เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรที่มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้พบปะ และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนรับมอบหนังสือเพื่อติดตามโครงการด้านการเกษตรจากเกษตรกร 8 จังหวัดในภาคเหนือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ให้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในฤดูแล้ง ช่วงบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน และสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์น้ำ และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้น


ชาวไร่อ้อย พอใจ รมว.อุตสาหกรรมรับ เตรียมหารือนายกฯ แก้ปัญหาจ่ายเงินค่าตัดอ้อย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 กันยายน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประชุมร่วมกับตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย 38 แห่งจากทั่วประเทศ เพื่อ ขอรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยและน้ำตาล ทั้งระบบโดยเฉพาะกรณีเร่งด่วนเรื่อง


ความชัดเจนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม หลังการเปลี่ยนรัฐบาล เกี่ยวกับเงินสนับสนุนการตัดอ้อยสด เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จำนวน 120 บาทต่อตัน และแนวทางการแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งที่อาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำตาล โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีพื้นที่เกษตรกรทำไร่อ้อย อาทิ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทยสร้างชาติ,นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรับฟังข้อร้องเรียนด้วย


กองยุทธศาสตร์และแผนงานแนะแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย 67 และจัดทำคำของบประมาณ 68

นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผอ.กยผ.สปอ.) ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 โดยมีนายดุสิต อนันตรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลาง ประมาณ 100 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี


โดย ผอ.กยผ.สปอ. ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ซึ่งให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ระหว่างตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 (8 เดือน) ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานและรายการ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ

โดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 และในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณได้เฉพาะกรณี (1) มีความจำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล (2) ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ (3) มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนการบริหารงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และจะลงนามในสัญญาได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนฯ และได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว การโอนงบประมาณรายจ่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน / เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ / พัฒนาบุคลากร / เทคโนโลยี ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บท / แผน 13 /แผนฯว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การปรับแผนฯ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อการปรับปรุงเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ หรือกรณีที่ ครม. หรือ รมว.เจ้าสังกัด หรือ รมว.ที่กำกับดูแลมีนโยบายใหม่ และยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดทำคำขอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ร่าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น – งบอุดหนุน และผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สปอ. นอกจากนี้ รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย คณะพาณิชยและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายในเรื่อง การบริหารงบประมาณด้วยแนวคิดงบประมาณฐานกิจกรรม (Activities Base Budget: ABB) การจัดทำคำของบประมาณ และการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ

ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ สปอ. มีองค์ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน การกำหนดต้นทุนกิจกรรมที่เหมาะสม และสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานจริง โดยฝึกการคำนวณการวางแผนคำของบประมาณ การคำนวณต้นทุนกิจกรรม การบริหารจัดการทางการเงิน และการลดต้นทุนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตฯ ติวเข้มบุคลากร บริหารค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535

วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จัดสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วยแนวนโยบาย MIND ในหัวข้อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535 เงินค่าเปรียบเทียบปรับ บรรยายโดย นางสาวนันทกา อมราวดี หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนางสาวปิยะนุช รอดสงค์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ


โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วม ณ ห้อง รีเจนท์ ฮอลล์ 2 โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน และพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


กองกฎหมาย กระทรวงอุตฯ เปิดแผนปฏิรูปกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “การปฏิรูปกฎหมายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วยแนวนโยบาย MIND” ในหัวข้อ ประเด็นการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 บรรยายโดย นายวชิระ ไม้แพ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และนายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย


โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง รีเจนท์ ฮอลล์ 1 โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายโรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News