HomeBT Newsอนุมัติงบกลางกระทรวงสาธารณสุข 12,669 ลบ. เป็นค่าใช้จ่าย ก.ค.-ก.ย.64

อนุมัติงบกลางกระทรวงสาธารณสุข 12,669 ลบ. เป็นค่าใช้จ่าย ก.ค.-ก.ย.64

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวนเงิน 12,669,218,318 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/บุคคลภายนอก  ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 พฤษภาคม 2564) อนุมัติกรอบวงเงินจำนวนเงิน 12,576,629,322 บาท

ซึ่งเดิมกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  จึงจะขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเดิม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษา 2564 ออกไปเป็นระยะเวลา 6เดือน คือเมษายน- กันยายน 2564 นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News