HomeBT Newsธอส.ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท ดอกเบี้ย  0%

ธอส.ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท ดอกเบี้ย  0%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหลือ 0.125% ต่อปี จากเดิม 0.25% ต่อปี ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนออกไปอีก 1 ปี ในปี 2566 ธอส.จึงพร้อมนำเงินดังกล่าวไว้ช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 หรือ จากสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำมาตรการที่ 23 [M23] สำหรับลูกค้าสถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลานานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

โดยลูกค้าสามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองได้ ดังนี้

แนวทางที่ 1 : ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 6 จำนวน 1,000 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี, เดือนที่ 7-12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท, เดือนที่ 13-18 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90 % +100 บาท และเดือนที่ 19-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท กรณีลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ (ถ้ามี)

- Advertisement -

แนวทางที่ 2 : ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 9 จำนวน 1,500 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี, เดือนที่ 10-14 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท, เดือนที่ 15-19 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 20-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท กรณีลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่ 23 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 โดยต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง เป็นต้น ให้ธนาคารพิจารณาด้วยการ Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND

กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News