HomeBT Newsสดช. รับมือ Disruptive Technology พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

สดช. รับมือ Disruptive Technology พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส เตรียมความพร้อมรับมือ Disruptive Technology และปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อตลาดหรือผู้บริโภคให้ทันต่อการเข้ามาของยุคดิจิทัล

-Disruption จะทำเองหรือยอมโดนคนอื่นทำ
-“ดีลอยท์” ชี้ เกมธุรกิจเปลี่ยน องค์กรต้องปรับกลยุทธ์ รับ Digital Disruption

เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology ความปั่นป่วนเป็นโอกาสภายใต้โครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบการเตรียมความพร้อม โดยระบุว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น Big data, AI, Robotic และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในทุกภาคส่วน

- Advertisement -

ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อตลาดหรือผู้บริโภคให้ทันต่อการเข้ามาของยุคดิจิทัล รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ

สดช.ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI ดำเนินโครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ในบริบทเศรษฐกิจและสังคมไทย และสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในอนาคตเพื่อจัดทำเป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีในบริบทของประเทศไทยทั้งในภาพรวมและในรายกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการศึกษา 7 กลุ่ม ประกอบด้วย

-อุตสาหกรรมการผลิต
-อุตสาหกรรมค้าปลีก
-ภาคการเกษตร
-อุตสาหกรรมสื่อ
-ภาคบริการขนส่งผู้โดยสารทางบก
-บริการโรงแรม
-อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ที่ผ่านมามีการศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผัน การนำเทคโนโลยีไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้จัดประชุมระดมสมองรายอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม

การสัมมนาในวันนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งนำเสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งในมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของทุกภาคส่วนในสังคม

นอกจากนี้ เพื่อให้ประเทศของเราสามารถขับเคลื่อนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศได้ด้วยนโยบายทางด้านดิจิทัล และรองรับ ประเด็นผลกระทบของ Disruptive Technology ในบริบทของประเทศไทย สดช.ได้เตรียมการทั้งในด้านนโยบาย และแผนโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายดิจิทัล เช่น

-นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
-เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G
-พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
-พ.รบ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

รวมทั้งมีแนวคิดทางการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานสำหรับประชาชน เพื่อให้มีสมรรถนะในการใช้ข้อมูล เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News