HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 8 พฤศจิกายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 8 พฤศจิกายน 2566


ครม. ไฟเขียวแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เริ่ม 1 ม.ค. 67

ประชุม ครม. (7 พ.ย. 2566) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแก้ไขบทนิยามคำว่า “เงินเดือน” ของข้าราชการ ที่จากเดิมกำหนดจ่ายเป็นเดือน โดยปรับให้สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบได้ (เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

- Advertisement -


รายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ครอบคลุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) 230 หน่วยงาน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ซึ่งเลือกได้ตามความสมัครใจ สามารถเลือกรับเงินเดือนแบบจ่ายเดือนละ 1 รอบ หรือแบบจ่ายเดือนละ 2 รอบ ได้ ด้วยการยื่นความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเอง

  • ข้าราชการ ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2566 และมีผลในเดือน ม.ค. 2567
  • ลูกจ้างประจำ ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 2567 และมีผลในเดือน มี.ค. 2567

สำหรับข้าราชการบำนาญ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้รับเงินเดือนในระบบ e-Payroll จึงไม่เข้าเงื่อนไขนี้


นายกฯ ยืนยัน ขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นเพียงการศึกษา

วานนี้ (7 พ.ย. 2566) เวลา 10.50 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง เรื่องแรกคือ การจ่ายเงินชดเชยค่าแรงให้กับแรงงานที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล รวมถึงการเบิกค่าเครื่องบิน หลังมีข่าวความไม่พอใจ โดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำกับดูแลให้แน่ใจว่าแรงงานทุกคนจะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนในเวลาที่รวดเร็ว เพราะไม่อยากให้มีปัญหาว่าถ้าเดินทางกลับจากอิสราเอลแล้วจะไม่ได้รับเงินชดเชยส่งผลให้ไม่อยากจะเดินทางกลับไทย


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นเพียงการเสนอให้มีการศึกษาซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีการขึ้นทันที ส่วนข่าวการจับกุมผู้ที่โพสต์คุกคามตนนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยันรัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากมีคนไม่พอใจ ไม่สบายใจ มีคำแนะนำ เราต้องรับฟังแต่ขอให้ติชมอย่างสร้างสรรค์หากเป็นการคุกคามต้องดำเนินการตามกฎหมาย


ครม. มีมติอนุมัติมาตรเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2566/67

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 พ.ย.2566) มีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังโดยไม่เร่งระบายผลผลิต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและสร้างศักยภาพการแปรรูปของเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้ 

  1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2566/67
     
  2. อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2566/67 ของกรมการค้าภายใน จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 310,000,000 บาท


ครม. มีมติอนุมัติเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67

น.ส. เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 พ.ย. 2566) มีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตกร


โดยไม่เร่งระบายผลผลิต รวมถึงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้

  1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67
  2. อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 65,170,000 บาท 


IMF-บสย. ร่วมหารือช่วย SMEs พ้นวิกฤต

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นำโดย Ms. Corinne Delechat, Division Chief, Asia and Pacific Department, Mr. Ara Stepanyan, Senior Economist, Mr. Mouhamadou Sy, Economist, Mr. Melih Firat, Economist, Mr. Emmanouil (Manos) Kitsios, Senior Economist, and Mr. Muhammad Shamil Akbar, Economist


ในโอกาสที่ IMF ขอเข้าหารือ บสย. และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 24 ต.ค. ถึงวันที่ 7 พ.ย. 2566 เพื่อทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทยประจำปี 2566 ตามพันธะข้อตกลงของ IMF (Article IV Consultation) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสรุปภาพรวมและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ  บสย. สำนักงานใหญ่  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566ในโอกาสนี้ บสย. ได้บรรยายสรุปการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ

โดยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ รวมทั้งแผนการรับประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อรองรับ SMEs การปรับรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับSMEs การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ของ บสย.โดยประเด็นที่ IMF ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในฐานะที่ บสย. เป็นหน่วยงานรัฐและเป็นกลไกการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและสินเชื่อในระบบ ที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) ที่ตอบโจทย์การพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการสนับสนุน SMEs ต่อยอดธุรกิจ

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News