HomeBT NewsBusiness Today Thai Politics 6 กันยายน 2566 / ภาคค่ำ

Business Today Thai Politics 6 กันยายน 2566 / ภาคค่ำ


“เศรษฐา”ร่วมงานต้านคอร์รัปชั่น ชู 4 นโยบายต้านโกง

วันนี้ (6 กันยายน 2566) เวลา 11.45 น. ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชันร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกองค์กรทุกภาคส่วน

- Advertisement -


นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า การปราบปรามการทุจริตและเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาล เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของรัฐบาล และเป็น “หน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องสนับสนุน และปฏิบัติตาม อย่างไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เป็นอันดับที่ 101 ของโลก ในด้านของดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นอันดับ 4 ของอาเซียน ตามหลังสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากที่จะทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อภาครัฐแล้ว ยังทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เศรษกิจไทยถดถอย และมีผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาการขับเคลื่อน GDP ของประเทศอีกด้วย เพื่อที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป

รัฐบาลมีนโยบาย ทั้งด้านการใช้หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law ที่เข้มแข็ง และนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยพี่น้องประชาชนได้ทั้งความโปร่งใส และการให้บริการภาครัฐที่เร็วยิ่งขึ้น ใช้หลักนิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรงมาจากระบบการเขียนกฎหมาย และการออกกฎหมายที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันกำหนดทิศทางและอนาคตของตัวเองและของประเทศ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดกระบวนการและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปลี่ยน “รัฐอุปสรรค” ให้เป็น “รัฐสนับสนุน” และป้องกันการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากประชาชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า นอกจากกฎหมายที่เข้มแข็งแล้ว รัฐบาลของเราจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่เฉียบขาดและครอบคลุม เจ้าหน้าที่รัฐในหลาย ๆ ตำแหน่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และในระดับสูงจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการมีกฎหมายที่เข้มแข็ง เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้นี้จะส่งเสริมความแข็งแกร่งและสร้างรากฐานของสังคมที่เคารพในกฎหมายร่วมกัน และขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งนอกจากนิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว เราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้เราสามารถเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตัวอย่าง นโยบายที่จะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้คือ

1) ใช้ระบบการจ่ายเงินภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด

2) เปิดให้ขอใบอนุญาตและการติดต่อราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้ขอได้โดย “ง่าย” เป็น One-stop service (พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565)

3) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต และเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ตามแนวทาง Open Government

4) ปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้เป็น Digital Government และปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับระบบการอนุมัติ การอนุญาต การควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้มีความโปร่งใส และลดการต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ติดต่อกับประชาชน


“ครม.” ตั้ง “นพ.พรหมมินทร์” เป็นเลขาธิการนายกฯ

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เปิดเผยภายหลังประชุมครม.นัดพิเศษ ว่า ครม.ได้แต่งตั้งตนเองเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ ขณะที่เลขาฯ ในส่วนอื่นๆก็จะมีเท่าที่จำเป็น ประกอบกับมีข้าราชการพร้อมทำงานร่วมกัน เพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนส่วนการแบ่งงานรองนายกฯ วันนี้ยังไม่มีการแบ่ง


เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังไม่มีรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย จะทำอย่างไรต่อ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า เรามีนักกฎหมายเยอะแยะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นหน้าที่ที่เราจัดการ

เมื่อถามว่า นพ.พรหมินทร์ เคยเป็นเลขาธิการนายกฯ มาแล้ว จะเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ตนเคยมีประสบการณ์เดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือภารกิจใหม่ความท้าทายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัญหามากมายและเราจะรีบทำงานอย่างรวดเร็ว กลับมาทำงานในรอบ 17 ปี จริงๆ อายุก็มากแล้วไม่ควรจะกลับเข้ามาทำงาน แต่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและเคยตั้งปณิธานไว้ หากอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็พร้อมจะทำ

เมื่อถามว่า รอบนี้มีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่กลับมาเป็นเลขาธิการนายกฯ อีกครั้ง นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า เป็นการเชื่อมเอาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และที่เชื่อมกับความสัมพันธ์นายกฯ คนใหม่ และมีกลไกหน่วยงานต่างๆ ที่ตนจะช่วยนายกฯ ได้ และท่านก็อยากให้เราเข้ามาช่วย ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำงานให้กับประเทศชาติ

เมื่อถามว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะทำงานแตกต่างจากนายกฯ ที่ผ่านมาอย่างไรนพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า เราคิดถึงประชาชนก่อน และความคิดตนกับนายกฯ ก็ใกล้เคียงกัน ซึ่งเราเข้าใจในภาคเอกชนและธุรกิจ เข้าใจในภาครัฐ ภาคประชาชน และเมื่อผนวกเข้าด้วยกันเราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาของประเทศด้วยกัน


“ประเสริฐ” บอกแถลงนโยบายวันเดียวพอแล้ว รอวิปฯเคาะกรอบเวลา

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายรัฐบาล วันที่ 11 ก.ย. ว่า ตนมองว่าระยะเวลาพิจารณารวมถึงการอภิปรายนั้น ใช้เวลาเพียง 1 วันถือว่าเพียงพอ


อย่างไรก็ดีในระยะเวลาประชุมรวมถึงกรอบการอภิปรายนั้น ต้องรอมติจากการหารือของคณะกรรมการประสานงานสภาฯ และวุฒิสภา ที่นัดหมายหารือในวันที่ 7 ก.ย. เวลา 10.00 น. อีกครั้ง

ประเสริฐ กล่าวด้วยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทย นั้นไม่มีความกังวลใดๆ ในประเด็นที่คาดว่าจะถูกจับตาและอภิปรายจากสส. โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล หรือ สว. เช่น นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ นอกจากนั้นพรรคเพื่อไทยเตรียม สส. ที่จะอภิปรายชี้แจงและกำกับการประชุมให้เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย

รัฐบาลไม่ได้หนักใจหากสมาชิกมีข้อแนะนำสามารถอภิปรายในรัฐสภาได้ ทั้งนี้นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา คือหลักของการบริหารประเทศ หากมีประเด็นที่สมาชิกต้องเพิ่มเติม และแสดงความเห็น ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ โดยรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็น


“สว.” จองกฐินอภิปรายนโยบายเงินดิจิทัล – แก้รธน.60

คำนูณ สิทธิสมาน สว. ฐานะโฆษกวิปวุฒิสภา แถลงว่า สำหรับการจัดสรรเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลของ สว.นั้น ได้แจ้งให้ สว.แสดงความจำนง และให้ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งดำเนินการ เบื้องต้นคาดว่าเวลาที่จะอภิปรายของ สว.นั้นไม่ควรต่ำกว่าคนละ 10 นาที


วิปวุฒิสภา ได้คำแถลงนโยบายรัฐบาลแบบไม่เป็นทางการแล้ว พบว่าเนื้อหามีไม่มาก และกระชับในประเด็นสำคัญต่างๆ ส่วน สว.จะเน้นอภิปรายเรื่องใดนั้น ส่วนตัวมีความเห็นว่า นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ที่มีความสงสัยหลายแง่มุม ดังนั้นเชื่อว่าจะมีการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตจำนวนมาก รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เขียนได้ดี แต่มีประเด็นที่เป็นห่วงคือ การแก้ไขหมวด 2 รวมถึงการจัดทำประชามติ

โดยวุฒิสภาจะงดประชุม วันที่ 11 ก.ย. 66 เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส่วนกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายนั้น ต้องรอหารือในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายพรุ่งนี้ (7ก.ย.66) อีกครั้ง เมื่อผลเป็นอย่างไรพร้อมยอมรับ อย่างไรก็ดีเวลาอภิปรายนั้นไม่ควรเกินเวลาไปถึง 02.00 – 03.00 น. เหมือนสมัยของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ หากเป็นไปได้การประชุมแต่ละวันควรสิ้นสุดประมาณ 21.00 น.


“อุ๊งอิ๊ง” มีชื่อลุ้นนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าวันที่ 8 ก.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นัดประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ หลังจากที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ลาออกจากหัวหน้าพรรค เบื้องต้นอาจนัดประชุมช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้ส่วนวันที่เท่าไรต้องรอมติวันที่ 8ก.ย. นี้


เมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อของแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยให้เป็นหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ กล่าวยอมรับว่ามีผู้ที่พูดถึงเช่นกัน

ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีกำหนดการเดิมหัวหน้าพรรคคนใหม่เนื่องจากการลาออกของนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคทำให้เนื่องจากการลาออกของนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดเดิมต้องหมดวาระลงด้วยโดยคาดว่าการเลือกตั้งใหม่ของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยรวมทางหัวหน้าพรรคจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2566

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News