Home BT News รัฐบาล เร่งฟื้นฟู SME ที่ประสบปัญหาให้กลับมาฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง

รัฐบาล เร่งฟื้นฟู SME ที่ประสบปัญหาให้กลับมาฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (3 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 5/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 25 อาคาร B ศูนย์ Energy Complex กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญสรุป ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนำเสอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และนำไปสู่แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยร่างแผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SME ที่เข้มแข็งมีศักภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมตรี ที่ให้ความสำคัญกับการจัดกลุ่ม SME ตามศักยภาพ/ปัญหา (กำหนด Segment) เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่ม Startup กลุ่มที่รายได้พออยู่ได้ ยังสามารถจ้างงานได้อยู่ กลุ่มที่เข้มแข็งและมีรายได้ดีอยู่ กลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่อง มีหนี้สิน (ไม่ใช่จากสถานการณ์โควิด-19) กลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่ขายได้ไปเรื่อย ๆ เช่น ธุรกิจในครัวเรือน ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ และเกษตรกรปรับไปสู่ธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเร่งฟื้นฟู SME ที่ประสบปัญหาให้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง ช่วยทุกกลุ่ม SME ทุกรายมีส่วนร่วมของการเติบโต ขยับขนาดการเติบโตของธุรกิจ ยกระดับกลุ่มศักยภาพสู่สากล และเน้นช่วย SME ในระบบ ควบคู่จูงใจ SME ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาในระบบด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้เน้นปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินและธนาคารที่ให้การสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อผู้ประกอบการ SME ให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาบริหารดำเนินการในการช่วยเหลือ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสามารถฟื้นฟูธุรกิจ SME ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และนำไปต่อยอดธุรกิจรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ชีวิติวิถีใหม่อย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลด้วย

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News