HomeBT Newsทีวี ธันเดอร์ เลิกกิจการค่ายเพลง-บริหารจัดการศิลปิน หลังขาดทุนหนัก

ทีวี ธันเดอร์ เลิกกิจการค่ายเพลง-บริหารจัดการศิลปิน หลังขาดทุนหนัก

ทีวี ธันเดอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ทำการปิดกิจการบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจค่ายเพลงและบริหารจัดการศิลปิน เนื่องจากมีผลดำเนินการขาดทุนต่อเนื่อง

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“EM”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ดำเนินธุรกิจค่ายเพลงและบริหารจัดการศิลปิน โดย“EM” เลิกกิจการ เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง

- Advertisement -

ทั้งนี้ “EM” ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำ ระบัญชี ซึ่งการเลิกกิจการของ “EM” ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด ขณะเดียวกันการเลิกกิจการของบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.30 ของกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) จึงถือว่ามีขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยการเข้าทำรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

อ่านข่าวอื่น ตลท. เตรียมขับ 3 บจ.พ้นตลาด หากไม่เร่งเพิกถอนฐานะการเงินตามกำหนด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News