HomeBT Newsชาวประมงเฮ! ครม.อนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงง่าย

ชาวประมงเฮ! ครม.อนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงง่าย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ว่า ครม.อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินในการดำเนินการโครงการและค่าชดเชยดอกเบี้ย รวม 1,050.5 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำประมง

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 นี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยมีรายละเอียดโครงการใกล้เคียงกับ ระยะที่ 1 แต่มีการปรับเงื่อนไขใหม่ อาทิ ผู้ที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการระยะที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถขอรับสินเชื่อจากโครงการระยะที่ 2 ได้ เว้นแต่ชำระสินเชื่อทั้งหมดของ ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเดิม อาทิ 1.คุณสมบัติผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ เช่น มีสัญชาติไทย ครอบครองเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น 2.ขนาดเรือประมงและวงเงินกู้ เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป กู้ได้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ยื่นกู้กับธนาคารออมสิน ส่วนเรือประมงขนาดน้อยกว่า 60 ตันกรอส กู้ได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยเก็บจากผู้กู้ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี มีระยะเวลาชำระเงินกู้ 7 ปี สำหรับวงเงินสินเชื่อโครงการ จำนวน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารออมสิน วงเงิน 2,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 3,000 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News